Adiunkt - Formy teatru tańca (teoria), Historia tańca, Seminarium dyplomowe, Laboratorium inspiracji i innowacji twórczych

ODWOŁANIE KONKURSU NA WYDZIALE TEATRU TAŃCA
FILIA AST W BYTOMIU


Z dniem 22 sierpnia 2019 r. odwołuje się konkurs na Wydziale Teatru Tańca Filia AST w Bytomiu na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk humanistycznych dyscyplina nauki o sztuce w pełnym wymiarze czasu pracy do prowadzenia przedmiotów Formy teatru tańca (teoria), Historia tańca, Seminarium dyplomowe, Laboratorium inspiracji i innowacji twórczych.

Rektor AST
prof. dr hab. Dorota Segda

 

 

 

Rektor Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
ogłasza w dniu 22 lipca 2019 r.
konkurs na Wydziale Teatru Tańca Filia w Bytomiu
na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk humanistycznych
dyscyplina nauki o sztuce
w pełnym wymiarze czasu pracy
do prowadzenia przedmiotów Formy teatru tańca (teoria), Historia tańca, Seminarium dyplomowe, Laboratorium inspiracji i innowacji twórczychDo konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z pózn. zm.) oraz  mogące się wykazać:
1) posiadaniem stopnia naukowego doktora, doktora sztuki lub kwalifikacjami I stopnia,
2) posiadaniem znaczącego dorobku artystycznego lub naukowego i dydaktycznego,
3) pozytywnymi opiniami o kwalifikacjach i predyspozycjach do pracy naukowo – dydaktycznej zebranymi w trakcie przewodu doktorskiego lub kwalifikacyjnego I stopnia,
4) znaczącymi osiągnięciami w pracy naukowej, artystycznej lub pedagogicznej,
5) aktualnym orzeczeniem lekarskim stwierdzającym zdolność do pracy na stanowisku adiunkta.

Osoby zainteresowane powinny złożyć następujące dokumenty:
1. podanie kandydata,
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby starającej się o zatrudnienie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
4. dokument potwierdzający posiadanie stopnia naukowego lub kwalifikacji,
5. informacje o dorobku artystycznym i dydaktycznym potwierdzone  opinią wg pkt. 3 ) kryteriów kwalifikacyjnych,
6. orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku adiunkta,
7. oświadczenie w trybie art. 113 (o niekaralności) oraz art. 118 (o braku pokrewieństwa) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Podanie wraz z pozostałymi dokumentami należy składać do dnia 31 sierpnia 2019 r. na adres: Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie,  ul. Straszewskiego  21 - 22, 31 – 109 Kraków albo bezpośrednio w Kancelarii Rektora lub w Dziale Kadr AST przy ul. Straszewskiego 21 – 22 w Krakowie.
Decyduje data wpływu dokumentów do AST, a nie data stempla pocztowego.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 22 września 2019 r.
Konkurs może zostać odwołany w każdym czasie bez podania przyczyny. Konkurs może zostać zakończony bez rozstrzygnięcia.
W przypadku kandydata, który wygrał konkurs i z którym zawierana jest umowa o pracę w akcie stanowiącym podstawę zatrudnienia wskazuje się AST jako podstawowe miejsce pracy. Ponadto osoba taka winna złożyć oświadczenie upoważniające do zaliczenia jej do minimum kadrowego.
AST im. St. Wyspiańskiego w Krakowie nie zapewnia mieszkań.


Rektor AST        
prof. dr hab. Dorota Segda