Asystent - Sceny, Wiersz

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

Kraków, dn. 08.09.2020 r.
SPK.1101.19.2020

 

Rektor Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
informuje o wyniku konkursu na stanowisko
asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie sztuki,
dyscyplina sztuki filmowe i teatralne w pełnym wymiarze czasu pracy
do prowadzenia przedmiotów Sceny, Wiersz,
ogłoszonego w dniu 27 lipca 2020 r.

 

Działając na podstawie art. 119. ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) informuję, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej na ww. stanowisko został wybrany mgr Piotr Bułka.
Do konkursu przystąpili dwaj kandydaci. Pan mgr Piotr Bułka w najwyższym stopniu spełnił wymagania określone łącznie przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Statutu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie oraz warunkami ogłoszenia konkursowego z dnia 27 lipca 2020 r. w zakresie szczegółowo wskazanych tam kryteriów kwalifikacyjnych.


Rektor AST
prof. dr hab. Dorota Segda


Kraków, dn. 27 lipca 2020 r.

SPK.1101.2.2020


Rektor Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
ogłasza w dniu 27 lipca 2020 r.
konkurs na Wydziale Teatru Tańca Filia AST w Bytomiu
na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w dziedzinie sztuki, dyscyplina sztuki filmowe i teatralne
w  pełnym wymiarze czasu pracy
do prowadzenia przedmiotów Sceny, WierszDo konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz mogące się wykazać:
1)    posiadaniem tytułu magistra lub magistra sztuki,
2)    czynnym wykonywaniem zawodu aktora,
3)    osiągnięciami w organizacji życia naukowego lub artystycznego,
4)    predyspozycjami do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego potwierdzonymi listem referencyjnym. 

Osoby zainteresowane powinny złożyć następujące dokumenty:
1)    podanie kandydata,
2)    życiorys,
3)    kwestionariusz osobowy dla osoby starającej się o zatrudnienie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
4)    informacje o dorobku artystycznym, naukowym lub pedagogicznym,
5)    list referencyjny, potwierdzający predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego,
6)    odpis dyplomu ukończenia studiów,
7)    oświadczenie w trybie art. 113 (o niekaralności) oraz art. 118 (o braku pokrewieństwa) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Podanie wraz z pozostałymi dokumentami należy składać do dnia 31 sierpnia 2020 r. na adres: Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie,  ul. Straszewskiego  21 - 22, 31 – 109 Kraków albo bezpośrednio w Kancelarii Rektora lub w Dziale Kadr AST przy ul. Straszewskiego 21 – 22 w Krakowie.
Decyduje data wpływu dokumentów do AST, a nie data stempla pocztowego.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 20 września 2020 r.
Konkurs może zostać odwołany w każdym czasie bez podania przyczyny. Konkurs może zostać zakończony bez rozstrzygnięcia.

W przypadku kandydata, który wygrał konkurs i z którym zawierana jest umowa o pracę w akcie stanowiącym podstawę zatrudnienia wskazuje się AST jako podstawowe miejsce pracy.

AST im. St. Wyspiańskiego w Krakowie nie zapewnia mieszkań.


Rektor AST        
prof. dr hab. Dorota Segda