Asystent - Technika tańca współczesnego, Formy teatru tańca

                              
Rektor Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
ogłasza w dniu 27 września 2019 r.
konkurs na Wydziale Teatru Tańca Filia w Bytomiu
na stanowisko asystenta w dziedzinie sztuki
dyscyplina sztuki filmowe i teatralne / sztuki muzyczne
w pełnym wymiarze czasu pracy
do prowadzenia przedmiotów Technika tańca współczesnego, Formy teatru tańca

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z pózn. zm.) oraz mogące się wykazać:
1) posiadaniem tytułu magistra lub równorzędnego tytułu zawodowego,
2) dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2+,
3) znaczącymi osiągnięciami w pracy naukowej lub pedagogicznej,
4) aktualnym orzeczeniem lekarskim stwierdzającym zdolność do pracy na stanowisku asystenta.

Osoby zainteresowane powinny złożyć następujące dokumenty:
1) podanie kandydata,
2) życiorys,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby starającej się o zatrudnienie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
4) informacje o dorobku naukowym lub pedagogicznym,
5) odpis dyplomu ukończenia studiów,
6) orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku asystenta,
7) oświadczenie w trybie art. 113 (o niekaralności) oraz art. 118 (o braku pokrewieństwa) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Podanie wraz z pozostałymi dokumentami należy składać do dnia 20 października 2019 r. na adres: Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie,  ul. Straszewskiego 21 - 22, 31 – 109 Kraków albo bezpośrednio w Kancelarii Rektora lub w Dziale Kadr AST przy ul. Straszewskiego 21 – 22 w Krakowie.
Decyduje data wpływu dokumentów do AST, a nie data stempla pocztowego.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 27 października 2019 r.
Konkurs może zostać odwołany w każdym czasie bez podania przyczyny. Konkurs może zostać zakończony bez rozstrzygnięcia.
W przypadku kandydata, który wygrał konkurs i z którym zawierana jest umowa o pracę w akcie stanowiącym podstawę zatrudnienia wskazuje się AST jako podstawowe miejsce pracy.
AST im. St. Wyspiańskiego w Krakowie nie zapewnia mieszkań.
       
Rektor AST        
prof. dr hab. Dorota Segda

 

Opublikowano informację o wyniku konkursu (dostępna w załączniku).