Informacje dla kandydatów

KOMUNIKAT nr 1
Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Teatru Tańca po przeprowadzeniu egzaminów wstępnych na I rok studiów w roku akademickim 2020/2021 informuje, że niżej wymienieni kandydaci zdali egzamin i zostali przyjęci w poczet studentów.

W kolejności alfabetycznej:

1

Błęka Maria

2

Chojecka Gabriela

3

Dębska Joanna

4

Gotowska Weronika

5

Heral Aleksandra

6

Juszczak Sławomir

7

Kawecka Magdalena

8

Konopka Michał

9

Kornacka Marika

10

Kudelko Antoni

11

Łamacz Julia

12

Mazur Michał

13

Mrowiec Adrianna

14

Sielańczyk Ludmiła

15

Szymański Szymon

16

Taborska Justyna

17

Turkot Aniela

18

Wojtkowska Zofia

19

Zełep Zofia

20

Żwirblińska Zofia

            W/w osoby powinny w terminie do 3 dni roboczych od daty ogłoszenia komunikatu dokonać wpisu na I rok studiów na Wydziale Teatru Tańca. Można dokonać tego osobiście, podpisując decyzję Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Zgłoszenia można dokonać również mailem na adres: wtt@ast.bytom.pl przesyłając podpisane własnoręcznie podanie o wpisanie na listę studentów wraz z numerem swojego dowodu osobistego – kandydaci dokonujący wpisu za pośrednictwem maila, proszeni są o złożenie oryginalnego własnoręcznego podpisu na decyzji w możliwie najszybszym terminie.

Pozostali kandydaci  (w kolejności punktacyjnej):

1

Dziurdzia Urszula

2

Marmon Sandra

3

Kaczmarek Grzegorz

4

Fafanów Angelika

5

Czort Justyna

6

Polańska Wiktoria

7

Starzyk Julia

 również zdali egzamin wstępny lecz nie zostali przyjęci w poczet studentów z braku miejsc. Pozostałe, nie wymienione osoby, nie zdały egzaminu wstępnego.

W przypadku nie podpisania w ustalonym terminie decyzji o podjęciu studiów przez kandydatów z podstawowej listy, nastąpi ponowne przeliczenie punktacji i możliwość  przyjęcia osób z listy rezerwowej.

                                                      Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

dr hab. Monika Jakowczuk

 

Informujemy, że II etap eliminacji odbędzie się w formie tradycyjnej w siedzibie Wydziału Teatru Tańca w terminie 21 - 24 września. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do II etapu rektrutacji, zostaną poinformowane drogą mailową o wyznaczonym dniu egzaminu.  Przypominamy, że przed przystąpieniem do egzaminu na żywo, w wyznaczonym dniu II eliminacji, w godzinach 7:30 - 8:45 kandydat winien złozyć teczkę w dziekanacie, celem rejestracji na egzamin.

1. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości

- obywatele polscy z zagraniczną maturą: dokument wydany za granicą, będący odpowiednikiem świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem przysięgłym lub dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureate Organization (matura międzynarodowa) wraz z tłumaczeniem przysięgłym,

-  cudzoziemcy:

a. kserokopia paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

b. wiza lub karta pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Karta Polaka jeśli kandydat ją posiada,

-  wydane w Rzeczpospolitej Polskiej świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów; lub

-  świadectwo i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach; lub

-  dyplom IB (International Baccalaureate) wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie; lub

-  dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich; lub

-  świadectwo lub inny dokument wydany za granicą przez szkołę średnią lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, uznane za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art.93 ust 2 albo 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub

świadectwo maturalne wydane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo, uznane na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw – za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Rzeczypospolitej Polskiej;

2. aktualną fotografię (format zdjęcia zgodny z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) – 2 szt.,

3. zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do odbywania studiów na Wydziale Teatru Tańca,

4. dowód uiszczenia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia (wysokość opłaty określa zarządzenie Rektora),

5. kwestionariusz osobowy (wydruk z IRK)

 

  

Internetowy System Rejestracji kandydatów: 

https://irk.ast.krakow.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

Zalecaną przeglądarką do  wpełnenia formularza IRK jest Google Chrome lub Firefox. W przypadku wystapienia probemów, prosimy o przesłanie zrzutu ekranu z komunikatem błedu na adres mailowy: wtt@ast.bytom.pl. 

Jednocześnie informujemy, że termin rejestracji został przedłużony do 16.08.2020 r.   - Oznacza to brak możliwości rejestracji i założenia nowego kota w systemie IRK. Konta założone przed tym terminem będa aktywne do momentu rozpoczęcia I eliminacji.Osoby, które w systemie Internetowej Rejestacji Kandydatów nie umiesciłty zaświadczenia od lekarza medycyny pracy, otrzymaja na podany w systemie IRK adres mailowy skierowanie na badania, które bezpłatnie można wykonać w przychodni „ZBM Zdrowie”,  41-902 Bytom, ul. Powstańców Warszawskich 64, po uprzedniej telefonicznej rejestracji pod numerem: 

tel. 603 20 46 46
tel. 32 745 42 38
tel. 32 745 42 37Szanowne Kandydatki, Szanowni Kandydaci,

W związku z nieustępującą pandemią wirusa SARS-CoV-2 zmuszeni jesteśmy do dokonania zmian w trybie postępowania kwalifikującego na Wydział Teatru Tańca w Bytomiu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Zmiany te dotyczą sposobu przeprowadzenia I eliminacji, która odbędzie się zdalnie. Mamy nadzieję, że drugi, konkursowy etap, uda nam się przeprowadzić w siedzibie Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu (ul. Piłsudskiego 24a, 41-902 Bytom). Gdyby jednak – z uwagi na sytuację epidemiologiczną – okazało się to niemożliwe, on także odbędzie się online, za pośrednictwem platformy MS TEAMS.

Nie ulegają zmianie wymagania dotyczące rejestracji w systemie IRK a także kryteria i sposób oceniania kandydatów przez komisję – wszystkie te informacje zawarte są w zamieszczonych na stronie internetowej AST Kraków Zasadach i trybie postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu Akademii Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego w  Krakowie w roku akademickim 2020/2021, znajdującego się pod linkiem: http://www.ast.bytom.pl/zasady-rekrutacji.

Rekrutacja podzielona jest na dwa etapy:

I eliminacja – online

II eliminacja –  może odbywać się w obu wariantach: online, jak i na żywo w siedzibie Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu. 

Terminy rekrutacji:

do 16 sierpnia 2020 (do godz. 23:59)   – rejestracja oraz przesłanie linku do materiałów egzaminacyjnych na konto systemu IRK                   

14 – 17 września 2020   – I eliminacja

19 – 24 września 2020  – II eliminacja (w zależności od liczby kandydatów dopuszcza się wydłużenie II eliminacji)                                                                                    

Środki ostrożności:

W przypadku przeprowadzenia II etapu egzaminu w formie tradycyjnej (w siedzibie WTT) zostaną zastosowane szczególne środki ostrożności wynikające z zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Kandydatom zostaną wówczas przekazane szczegółowe wytyczne dotyczące środków ostrożności. Kandydaci zostaną podzieleni na niewielkie grupy, tak aby możliwe było zachowanie co najmniej dwumetrowej odległości między nimi, a także między nimi i Komisją. Szatnie, sale egzaminacyjne, toalety, korytarze będą regularnie wietrzone i dezynfekowane. Do dyspozycji kandydatów będą środki dezynfekujące oraz rękawiczki gumowe, prosimy o zabranie ze sobą maseczek ochronnych. Przed wejściem do budynku WTT AST kandydaci będą wypełniać oświadczenie o stanie zdrowia, będą też poddani zabiegowi mierzenia temperatury. O zastosowaniu tej formy egzaminu kandydaci zostaną poinformowani najpóźniej do dnia 1 września 2020 r.

Kompletowanie e-teczki (I eliminacja):

W systemie IRK kandydat znajdzie miejsce na wprowadzenie linku do playlisty w serwisie youtube (tj. e-teczka), na której znajdować się będą materiały wymagane w I eliminacji. W załączeniu link do instrukcji, pokazującej jak stworzyć playlistę. 

Instruktaż jak zamieścić film na You Tube

Kandydaci rekomendowani przez inne Wydziały również zobowiązani są do uzupełnienia wskazanych materiałów.

Uwagi techniczne do realizacji nagrań w całym postępowaniu rekrutacyjnym:

Kandydat może samodzielnie zadecydować o rodzaju kadru w jakim będzie nagrany dany utwór, ważne, aby  był dobrze widoczny i słyszalny. Konieczne jest, aby  przynajmniej jeden utwór nagrany został w zbliżeniu i przynajmniej jeden w dalekim planie z użyciem pełnego, wyrazistego głosu. Odległość kamery powinna pozwolić na ogląd całej sylwetki kandydata. Filmiki muszą być nagrywane w dobrze oświetlonym, wyciszonym pomieszczeniu, na jasnym tle, bez montażu i efektów specjalnych; prosimy potraktować  obiektyw jak czułego i uważnego widza.

Oczekujemy nagrań  dobrej jakości,  w układzie poziomym, w formacie 16:9 o rozdzielczości HD 720p tj. 1280x720 pikseli z liczbą klatek 24 lub 25kl./s. Zalecamy umieszczenie ich na założonym przez kandydata koncie na portalu YouTube. Każdy utwór musi być zapisany w osobnym linku i opisany wg wzoru: jan.nowak_wizytówka;  jan.nowak_wiersz_I_etap;  itp. a następnie adres linku wprowadzony do systemu IRK w odpowiednim polu. Wprowadzone dane zostaną sprawdzone, w przypadku pozytywnej weryfikacji kandydat otrzyma informację o wpisaniu na listę przystępujących do egzaminu, w przypadku braku wszystkich wymaganych pozycji nie zostanie dopuszczony do egzaminu. Nie ma możliwości późniejszego dosyłania materiałów ani zmiany wyznaczonego terminu egzaminu.

E-teczka powinna zawierać:

  1. 1.    Videowizytówkę

Krótkie nagranie prezentujące kandydata. Prosimy o podanie imienia i nazwiska, wieku, wzrostu, miejsca urodzenia, daty uzyskania matury. Filmik trwający maksymalnie 1 minutę powinien pokazać zarówno zbliżenie twarzy, jak i całą sylwetkę kandydata.

  1. 2.   Repertuar dla podkomisji tanecznej

Podkomisja taneczna określa potencjał kandydata w poszczególnych modułach tanecznych.

W podkomisji zasiada od 3 do 5 członków. Podkomisja ogląda przesłane przez kandydatów materiały oraz wydaje ocenę pozytywną lub negatywną.

W przesłanych materiałach kandydaci powinni zaprezentować się w kostiumie do ćwiczeń ruchowych, np. trykot baletowy lub inny kostium niekrępujący ruchów ciała, przylegający.

Prosimy  o przygotowanie 4 filmików w osobnych nagraniach, zgodnie z filmikami instruktażowymi dostępnymi pod linkami:

FILIMIK 1: https://youtu.be/K6voKHxiyNk

Skrót zawartości instruktażu:

Prezentacja ćwiczeń nagranych w ustawieniu kamery z przodu i z boku, ćwiczenia wykonane w trykocie lub stroju, gdzie widać kolana i barki.

1a. Przysiad z drążkiem nad głową

1b. Skłon tułowia do przodu

1c. Przejście przez płotek – do przygotowania płotku wykorzystaj np.: 2 krzesła i sznurek

FILIMIK 2  https://youtu.be/88ezwA2nWYI

Prezentacja dwóch ćwiczeń z podstaw tańca klasycznego w dwóch ustawieniach kamery z przodu i z boku, przy widocznej całej sylwetce, tj.: demi-plie i battement tendu.

FILMIK 3

Trzecia prezentacja to solo taneczno-ruchowe do muzyki (1 min.)

FILMIK 4

Czwarty filmik to solo taneczno-ruchowe zaprezentowane w ciszy (1 min.)

  1. 3.   Repertuar dla podkomisji aktorskiej

Podkomisja aktorska bada predyspozycje kandydata pod kątem umiejętności z zakresu interpretacji tekstu, zadań aktorskich, wymowy i głosu. W podkomisji zasiada od 3 do 5 członków. Podkomisja ogląda przesłane przez kandydatów materiały oraz wydaje ocenę pozytywną lub negatywną. Wszyscy kandydaci powinni zaprezentować się podkomisji aktorskiej w stroju formalnym, np. koszula, elegancka sukienka, spódnica, garnitur itp.

Prosimy o przygotowanie 1 filmiku (do 5 minut) przygotowanego w półzbliżeniu (planie bliskim)

instruktaż:

Filmik ma zawierać 3 nagrania ze wskazaniem tytułu i autora utworu, tj.:

- jeden wiersz klasyczny,

- fragment prozy współczesnej,

- jedną piosenkę ludową a capella.

  1. 4.  W przypadku cudzoziemców należy załączyć dodatkowe materiały, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do uchwały Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie nr 121/2016-2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. (Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu AST im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie w roku akademickim 2020/2021).

Wyniki po I eliminacji:

Kandydaci, którzy uzyskali wynik pozytywny (przez obie podkomisje: taneczną i aktorską) przechodzą do następnego etapu. O wyniku oraz dokładnym terminie uczestnictwa w II eliminacji kandydat zostanie poinformowany poprzez system IRK.

II eliminacja:

W przypadku przeprowadzenia egzaminu online

II eliminacja odbywa się w połączeniu obu podkomisji na platformie MS TEAMS w formie  videokonferencji. Egzamin jest konkursowy i punktowany przez komisję złożoną od 6 do 10 osób. O terminie połączenia kandydat zostanie poinformowany drogą mailową.

Zalecamy wcześniejsze zainstalowanie aplikacji MS TEAMS i zadbanie o dobre, stabilne łącze internetowe, rekomendujemy korzystanie z połączenia kablowego. Prosimy także o zabezpieczenie spokojnej, dość dużej i dobrze oświetlonej przestrzeni, w której zdający będzie mógł bezpiecznie wykonać polecone przez Komisję zadania. Prosimy również o przygotowanie dostępu do ściany. Kandydat proszony jest o przygotowanie dowodu osobistego, celem weryfikacji tożsamości. Dowód należy okazać przybliżając komisji dokument do kamery podczas finałowego przebiegu egzaminu.

Na godzinę przed planowanym rozpoczęciem egzaminu pracownik dziekanatu połączy się z kandydatem, aby sprawdzić czy działanie aplikacji nie budzi zastrzeżeń.

Przebieg II eliminacji:

  1. Egzamin rozpoczyna się od 15-minutowej lekcji tańca współczesnego w wyznaczonych podgrupach (pomiędzy  godz. 9:00-12:00).  W lekcji jednorazowo uczestniczyć będzie 6 osób, wyznaczonych i poinformowanych przez komisję. Lekcja prowadzona będzie online na platformie  MS TEAMS przez jednego z wykładowców. Pozostali członkowie Komisji rekrutacyjnej będą na żywo obserwować przebieg lekcji. Kandydat ma za zadanie odbyć lekcję online i ją nagrać. Nagrany materiał do godziny po zakończeniu lekcji należy wgrać na indywidualną playlistę (e-teczkę).
  1. Rozpoczęcie konkursowego-finałowego przebiegu egzaminu – videokonferencja (od godz. 13:00). Jest to indywidualne spotkanie Komisji rekrutacyjnej z kandydatem w wyznaczonej mu wcześniej godzinie. Członkowie komisji dokonują indywidualnej oceny kandydata badając jego predyspozycje do przyszłego zawodu na bazie przygotowanych tekstów, mając na uwadze interpretacje i zadania aktorskie, jak również zadania taneczne, ruchowe i improwizacyjne, sprawdzające jego umiejętności. Kandydat może zaprezentować utwór muzyczny z własnym akompaniamentem. Wymagania repertuarowe muszą być zgodne z zasadami rekrutacji.

Wytyczne w przypadku zmiany trybu II eliminacji na formę bezpośrednią:                                

Struktura II eliminacji nie ulega zmianie w przypadku organizacji rekrutacji na żywo. Gdyby okazało się, że kandydat został zakwalifikowany do II eliminacji, ale przebywa na kwarantannie dopuszcza się możliwość zdawania przez niego egzaminu konkursowego online.

Sprawdzian teoretyczny:

W końcowym etapie postępowania rekrutacyjnego na Wydział Teatru Tańca do ilości punktów uzyskanych w konkursowym sprawdzianie praktycznym zostaną doliczone punkty ze sprawdzianu teoretycznego. Etap ten dotyczy przeliczenia oceny uzyskanej z języka polskiego na egzaminie maturalnym lub rozmowy kwalifikacyjnej. Punktacja wynika z przeliczenia oceny uzyskanej z języka polskiego na egzaminie maturalnym:

a) na poziomie podstawowym maksymalnie 10 punktów (proporcjonalnie do ilości punktów na świadectwie dojrzałości),

b) na poziomie rozszerzonym - 15 punktów.

Przeliczenie oceny z języka polskiego uzyskanej na egzaminie maturalnym nie dotyczy:

a) kandydatów legitymujących się tzw. „starą maturą”,

b) kandydatów z nostryfikowaną przez Kuratorium Oświaty maturą zagraniczną,

c) obcokrajowców deklarujących studiowanie w AST na zasadach odpłatności,

d) kandydatów z maturą międzynarodową programu International Baccalaureate Diploma, którzy w tej części uzyskują 15 punktów i są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej,

e) laureatów i finalistów olimpiad historycznej lub polonistycznej stopnia centralnego, którzy są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej i uzyskują ilość punktów odpowiadającą ocenie bardzo dobrej w tej części kwalifikacji, czyli 15 punktów po przedłożeniu w/w dyplomu.

Osoby wymienione w punktach a), b), c) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której sprawdzany jest poziom wiedzy kandydata z historii kultury, dramatu i teatru oraz literatury polskiej i powszechnej. W tej części sprawdzianu komisja ocenia kandydata w skali od 0 do 15 punktów. – termin rozmowy kwalifikacyjnej będzie ustalany indywidualnie z podlegającym mu kandydatem.

Ogłoszenie wyników końcowych:

W końcowym etapie postępowania rekrutacyjnego na Wydział Teatru Tańca do ilości punktów uzyskanych w konkursowym sprawdzianie praktycznym zostaną doliczone punkty ze sprawdzianu teoretycznego. Suma tych punktów stanowi wynik końcowy. W oparciu o wynik końcowy postępowania Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala listę przyjętych na I rok w ramach limitu miejsc zatwierdzonych uchwałą Senatu.

W przypadku konieczności przeprowadzenia II eliminacji w formie videokonferencji papierową wersję dokumentów (tzw. teczkę kandydata) należy złożyć wraz z podaniem o przyjęcie na I rok studiów w  dziekanacie WTT terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku końcowego. Niezłożenie w/w dokumentów w podanym terminie oznacza rezygnację wpisania na listę studentów I roku.

Zawartość teczki:

1. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości

- obywatele polscy z zagraniczną maturą: dokument wydany za granicą, będący odpowiednikiem świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem przysięgłym lub dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureate Organization (matura międzynarodowa) wraz z tłumaczeniem przysięgłym,

-  cudzoziemcy:

a. kserokopia paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

b. wiza lub karta pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Karta Polaka jeśli kandydat ją posiada,

-  wydane w Rzeczpospolitej Polskiej świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów; lub

-  świadectwo i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach; lub

-  dyplom IB (International Baccalaureate) wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie; lub

-  dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich; lub

-  świadectwo lub inny dokument wydany za granicą przez szkołę średnią lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, uznane za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art.93 ust 2 albo 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub

świadectwo maturalne wydane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo, uznane na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw – za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Rzeczypospolitej Polskiej;

2. aktualna fotografia (format zdjęcia zgodny z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) – 2 szt.,

3. zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do odbywania studiów na Wydziale Teatru Tańca,

4. dowód uiszczenia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia (wysokość opłaty określa zarządzenie Rektora),

5. kwestionariusz osobowy (wydruk z IRK)

ZAPRASZAMY. DOŁĄCZAJCIE DO NAS!

Zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2020 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2020 r. opłata za przeprowadzenie rekrutacji dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na jednolite studia magsterskie w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w roku akademickim 2020/2021 wynosi 150 zł na każdy wydział oraz wielokrotność tej kwoty dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na więcej niż jeden kierunek.

W przypadku kandydatów, którzy wnieśli opłatę za przeprowadzenie rekrutacji na Wydziale Aktorskim w Krakowie lub Wydziale Aktorskim we Wrocławiu, a następnie w oparciu o rekomendację egzaminacyjnej komisji ruchowej kontynuują ubieganie się o przyjęcie na studia na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu, nie pobiera się kolejnej opłaty za przeprowadzenie rekrutacji.UWAGA! W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ WARUNKI I ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2020/21 MOGĄ ULEC DALEKO IDĄCYM ZMIANOM. PROSIMY WIĘC NIE TRAKTOWAĆ POWYŻSZYCH PODPOWIEDZI JAKO OSTATECZNYCH ROZWIĄZAŃ.

ZACHĘCAMY DO ŚLEDZENIA AKTUALNOŚCI I NOWYCH KOMUNIKATÓW DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI.

1. Do kiedy muszę wysłać teczkę z dokumentami?

W początkowej fazie rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 kandydaci nie przesyłają i nie składają imiennych teczek z dokumentami, tylko dołączają skany wymaganych dokumentów podczas rejestracji elektronicznej. Białe teczki z kompletem dokumentów składają tylko kandydaci, którzy zakwalifikowani zostali do II etapu. Mogą to zrobić w dziekanacie przed rozpoczęciem II etapu rekrutacji lub w wypadku przeprowadzenia drugiego etapu w formie online –  do 7 dni po ogłoszeniu wyników końcowych, wraz z podaniem o przyjęcie na studia.

2. Czy na egzamin wstępny muszę przynieść wykaz i teksty utworów, które zaprezentuję na egzaminie?

Przed wejściem na egzamin wstępny kandydat wypełnia formularz z listą utworów, które zaprezentuje. Kandydat nie składa tekstów prezentowanych utworów.  W tegorocznej rekrutacji kandydat podaje autora i tytuł utworu przed prezentacją na nagraniu.

3. Zdaję egzamin maturalny w tym roku. Jaki dokument mam dołączyć w procesie rekrutacji skoro nie mam jeszcze świadectwa dojrzałości?

Maturzyści z roku 2020 w elektronicznym systemie rejestracji dołączają skan zaświadczenia ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego. Ze względu na przesunięcie egzaminów wstępnych na wrzesień, po otrzymaniu świadectwa dojrzałości jego skan należy załączyć do IRK przed 31 sierpnia 2020 

4. Gdzie mogę wykonać wymagane badania lekarza medycyny pracy?

Badanie lekarza medycyny pracy można wykonać bezpłatnie za okazaniem skanu skierowania w przychodni „ZBM Zdrowie”,  41-902 Bytom, ul. Powstańców Warszawskich 64
Rejestracja:

tel. 603 20 46 46
tel. 32 745 42 38
tel. 32 745 42 37
tel. kom. 603 20 46 46

Skierowania na badania będą wydawane przez dziekanat WTT ( w formie skanu na maila kandydata )

5. Czy mogę dokonać opłaty za egzamin wstępny w kasie Uczelni?

Niestety nie. Opłatę rekrutacyjną kandydaci wpłacają na rachunek bankowy AST i musi być uiszczona do 31 sierpnia 2020

6. Jeśli przystępuję do egzaminu wstępnego na dwu wydziałach AST, muszę wnieść opłatę dwukrotnie?

Tak. Kandydat przystępujący do egzaminów wstępnych na kilka kierunków studiów naszej Uczelni wnosi opłatę rekrutacyjną na każdy z nich oddzielnie. W tytule wpłaty należy podać nazwę wydziału i kierunku studiów, którego dotyczy rekrutacja.

7. Ile osób będzie przyjętych na I rok studiów?

Limit przyjęć dla każdego kierunku studiów na kolejny rok akademicki uchwala Senat Uczelni. W roku 2020/21 limit ten dla Wydziału Teatru Tańca wynosi 20 osób.

8. Czy do egzaminu z piosenki wymagany jest podkład?

Nie, kandydaci śpiewają a capella.

9. Na stronie widnieje informacja, że musimy nagrać jedną solówkę z muzyką i jedną bez. Czy ma być to ta sama kombinacja czy dwie różne?

Dwie różne solówki.

10. Czy wiersz, proza i utwór ludowy na egzamin z predyspozycji aktorskich mają być nagrane w jednym ujęciu czy można każdą z tych rzeczy nagrać osobno i potem złączyć w jeden filmik?

Zgodnie z tegorocznymi zasadami kandydat nie powinien ingerować w strukturę nagranego utworu poprzez montaż czy dodawanie efektów specjalnych. Dopuszczalne jest jednak dokonywanie połączeń pomiędzy dwoma utworami.

10. Czy podczas egzaminów wstępnych w Bytomiu mogę skorzystać z noclegu w akademiku?

AST Filia w Bytomiu nie posiada bazy noclegowej. Kandydaci we własnym zakresie muszą zadbać o zakwaterowanie zarówno na czas egzaminów wstępnych jak i na cały okres studiów.

11. Mam zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania w szkole teatralnej wydane w ubiegłym roku? Czy mogę je złożyć również w tym roku?

Na zaświadczeniu od lekarza medycyny pracy widnieje data jego ważności. Jeśli obejmuje ona rok 2020, kandydat może złożyć je również w tegorocznej rekrutacji.

12. Mam wyznaczoną datę egzaminu, jednak w tym dniu nie mogę się pojawić? Czy mogę prosić o zmianę terminu egzaminu wstępnego?

Każdemu kandydatowi zostaje wyznaczony konkretny dzień i godzina egzaminu. Na każdy dzień określony jest limit osób, które mogą zaprezentować się przed komisją. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach kandydat może prosić o zmianę dnia egzaminu. W tym celu konieczny jest kontakt z dziekanatem AST jeszcze przed rozpoczęciem egzaminów wstępnych.

13. Czy są ograniczenia wiekowe dla kandydatów na Wydziału Teatru Tańca?

Nie obowiązują ograniczenia wiekowe dla kandydatów na studia w AST.