Informacje dla kandydatów

1. Do kiedy muszę wysłać teczkę z dokumentami?

W początkowej fazie rekrutacji na studia na rok akademicki 2017/2018 kandydaci nie przesyłają i nie składają imiennych teczek z dokumentami, tylko dołączają skany wymaganych dokumentów podczas rejestracji elektronicznej. Białe teczki z kompletem dokumentów należy przynieść na I eliminację, ale tylko osoby zakwalifikowane do II eliminacji proszone będą o ich złożenie w dziekanacie Uczelni. Szczegółowe informacje o wymaganej dokumentacji znajdują się w zakładce Zasady rekrutacji.

2. Czy na egzamin wstępny muszę przynieść wykaz i teksty utworów, które zaprezentuję na egzaminie?

Przed wejściem na egzamin wstępny kandydat wypełnienia formularz z listą utworów, które zaprezentuje. Kandydat nie składa tekstów prezentowanych utworów.

3. Zdaję egzamin maturalny w tym roku. Jaki dokument mam dołączyć w procesie rekrutacji skoro nie mam jeszcze świadectwa dojrzałości?

Maturzyści z roku 2017 w elektronicznym systemie rejestracji dołączają skan zaświadczenia ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego.

4. Jak zdobyć skierowanie na badania do poradni medycyny pracy i gdzie bezpłatnie  mogę wykonać wymagane badania ?

Aby otrzymać skierowanie należy przesłać do dziekanatu mailowo (wtt@ast.bytom.pl) informację zawierającą imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres korespondencyjny, na który to skierowanie powinno zostać dostarczone.

Badanie lekarza medycyny pracy można wykonać bezpłatnie za okazaniem skierowania w przychodni:

„PROMED” ul. Żeromskiego 34, 41-902 BYTOM, tel./fax (32) 280 55 55 tel. (32) 289 16 31

5. Czy mogę dokonać opłaty za egzamin wstępny w kasie Uczelni?

Niestety nie. Opłatę rekrutacyjną kandydaci wpłacają na rachunek bankowy AST. Dowód wpłaty należy przynieść na I eliminację. W tytule wpłaty należy podać nazwę wydziału i kierunku studiów, którego dotyczy rekrutacja.

6. Jeśli przystępuję do egzaminu wstępnego na dwu wydziałach AST, muszę wnieść opłatę dwukrotnie?

Tak. Kandydat przystępujący do egzaminów wstępnych na kilka kierunków studiów naszej Uczelni wnosi opłatę rekrutacyjną na każdy z nich oddzielnie. W tytule wpłaty należy podać nazwę wydziału i kierunku studiów, którego dotyczy rekrutacja.

7. Ile osób będzie przyjętych na I rok studiów?

Limit przyjęć dla każdego kierunku studiów na kolejny rok akademicki uchwala Senat Uczelni. Jeszcze nie zostały uchwalone limity przyjęć na rok akademicki 2017/2018, ale w ubiegłych latach wyglądały następująco:

Wydział Teatru Tańca – 25 miejsc.

8. Czy do egzaminu z piosenki wymagany jest podkład?

Nie, kandydaci śpiewają a capella.

9. Jaki format mają mieć podkłady muzyczne do występów solowych?

Utwory do prezentacji solowych nagrane powinny być w formacie Mp3.

10. Czy podczas egzaminów wstępnych w Bytomiu mogę skorzystać z noclegu w akademiku?

PWST Wydział Teatru Tańca w Bytomiu nie posiada bazy noclegowej. Kandydaci we własnym zakresie muszą zadbać o zakwaterowanie zarówno na czas egzaminów wstępnych, jak i na cały okres studiów.

11. Mam zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania w szkole teatralnej wydane w ubiegłym roku? Czy mogę je złożyć również w tym roku?

Na zaświadczeniu od lekarza medyny pracy widnieje data jego ważności. Jeśli obejmuje ona rok 2017, kandydat może złożyć je również w tegorocznej rekrutacji.

12. Mam wyznaczoną datę egzaminu, jednak w tym dniu nie mogę się pojawić? Czy mogę prosić o zmianę terminu egzaminu wstępnego?

Każdemu kandydatowi zostaje wyznaczony konkretny dzień i godzina egzaminu. Na każdy dzień określony jest limit osób, które mogą zaprezentować się przed komisją. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach kandydat może prosić o zmianę dnia egzaminu. W tym celu konieczny jest kontakt z dziekanatem AST jeszcze przed rozpoczęciem egzaminów wstępnych.

13. Czy są ograniczenia wiekowe dla kandydatów na Wydział Teatru Tańca?

Nie obowiązują ograniczenia wiekowe dla kandydatów na studia w PWST.

14. Kiedy podane bedą wyniki rekrutacji ?

Wyniki rekrutacji podane będą w połowie lipca – data uzależniona od szybkości spływania do dziekanatu tegorocznych świadectw maturalnych.