Informacje dla kandydatów

KOMUNIKAT WKR NR3 Z 09.07.2018

KOMUNIKAT WKR NR2 Z 20.06.2018

KOMUNIKAT WKR NR1 Z 19.06.2018

 

 

Szanowni Kandydaci,

Przypominamy wszystkim, którzy przeszli do II etapu, o przygotowaniu imiennej teczki kandydata, która zawierać ma następujące dokumenty:

1. wydruk kwestionariusza - ankiety osobowej,

2. świadectwo dojrzałości a maturzyści z roku 2018 zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego,

3. 2 szt. aktualnej fotografii w wersji papierowej (opisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem),

4. zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do odbywania studiów na Wydziale Teatru Tańca,

5. dowód uiszczenia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia.

Dokumenty należy złożyć w dziekanacie przed przystąpieniem do II etapu egzaminu.

 

 

 

 

Uwaga!

Przypominamy, że opłatę rekrutacyjną w wysokości 150zł należy wpłacić na rachunek bankowy WTT:

67 1500 1487 1214 8005 8047 0000 (BZ WBK Oddział Kraków).

Dowód wpłaty należy przynieść na I etap eliminacji.

Nie ma możliwości dokonania opłaty na miejscu!

1. Do kiedy muszę wysłać teczkę z dokumentami?

W początkowej fazie rekrutacji na studia na rok akademicki 2018/2019 kandydaci nie przesyłają i nie składają imiennych teczek z dokumentami, tylko dołączają skany wymaganych dokumentów podczas rejestracji elektronicznej. Białe teczki z kompletem dokumentów należy przynieść na I eliminację, ale tylko osoby zakwalifikowane do II eliminacji proszone będą o ich złożenie w dziekanacie Uczelni. Szczegółowe informacje o wymaganej dokumentacji znajdują się w zakładce Zasady rekrutacji.

2. Czy na egzamin wstępny muszę przynieść wykaz i teksty utworów, które zaprezentuję na egzaminie?

Przed wejściem na egzamin wstępny kandydat wypełnienia formularz z listą utworów, które zaprezentuje. Kandydat nie składa tekstów prezentowanych utworów.

3. Zdaję egzamin maturalny w tym roku. Jaki dokument mam dołączyć w procesie rekrutacji skoro nie mam jeszcze świadectwa dojrzałości?

Maturzyści z roku 2018 w elektronicznym systemie rejestracji dołączają skan zaświadczenia ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego.

4. Jak zdobyć skierowanie na badania do poradni medycyny pracy i gdzie bezpłatnie mogę wykonać wymagane badania?

Aby otrzymać skierowanie należy przesłać do dziekanatu mailowo (wtt@ast.bytom.pl) informację zawierającą imię i nazwisko oraz datę urodzenia.Skan skierowania zostanie przesłany mailowo, a oryginał będzie do pobrania w dziekanacie.

Badanie lekarza medycyny pracy można wykonać bezpłatnie za okazaniem skierowania w przychodni:

WNZOZ "PROMED" ul. Stefana Żeromskiego 34, 41-902 Bytom, tel. 32/ 280 55 55

5. Jaka jest wysokość opłaty rekrutacyjnej?

Opłata za rekrutację na rok akademicki 2018/2019 wynosi 150zł (zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 11/2018).

6. Czy mogę dokonać opłaty za egzamin wstępny w kasie Uczelni?

Niestety nie. Opłatę rekrutacyjną kandydaci wpłacają na rachunek bankowy AST. Dowód wpłaty należy przynieść na I eliminację. W tytule wpłaty należy podać nazwę wydziału i kierunku studiów, którego dotyczy rekrutacja.

7. Jaki jest numer rachunku bankowego, na który mam wpłacić należność za rekrutację?

Opłata za rekrutację powinna być wpłacona na rachunek bankowy Wydziału Teatru Tańca AST:

67 1500 1487 1214 8005 8047 0000 (BZ WBK Oddział Kraków)

8. Jeśli przystępuję do egzaminu wstępnego na dwóch wydziałach AST, muszę wnieść opłatę dwukrotnie?

Tak. Kandydat przystępujący do egzaminów wstępnych na kilka kierunków studiów naszej Uczelni wnosi opłatę rekrutacyjną na każdy z nich oddzielnie. W tytule wpłaty należy podać nazwę wydziału i kierunku studiów, którego dotyczy rekrutacja.

9. Ile osób będzie przyjętych na I rok studiów?

Senat Uczelni ustalił limit przyjęć na rok akademicki 2018/2019:

Wydział Teatru Tańca – 25 miejsc.

10. Czy do egzaminu z piosenki wymagany jest podkład?

Nie, kandydaci śpiewają a capella.

11. Jaki format mają mieć podkłady muzyczne do występów solowych?

Utwory do prezentacji solowych nagrane powinny być w formacie Mp3.

12. Czy podczas egzaminów wstępnych w Bytomiu mogę skorzystać z noclegu w akademiku?

AST Wydział Teatru Tańca w Bytomiu nie posiada bazy noclegowej. Kandydaci we własnym zakresie muszą zadbać o zakwaterowanie zarówno na czas egzaminów wstępnych, jak i na cały okres studiów.

13. Mam zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na AST wydane w ubiegłym roku. Czy mogę je złożyć również w tym roku?

Na zaświadczeniu od lekarza medycyny pracy widnieje data jego ważności. Jeśli obejmuje ona rok 2018 i zaświadczenie dotyczy jednego z wydziałów AST, kandydat może złożyć je również w tegorocznej rekrutacji.

14. Mam wyznaczoną datę egzaminu, jednak w tym dniu nie mogę się pojawić. Czy mogę prosić o zmianę terminu egzaminu wstępnego?

Każdemu kandydatowi zostaje wyznaczony konkretny dzień i godzina egzaminu. Na każdy dzień określony jest limit osób, które mogą zaprezentować się przed komisją. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach kandydat może prosić o zmianę dnia egzaminu. W tym celu konieczny jest kontakt z dziekanatem AST jeszcze przed rozpoczęciem egzaminów wstępnych.

15. Czy są ograniczenia wiekowe dla kandydatów na Wydział Teatru Tańca?

Nie obowiązują ograniczenia wiekowe dla kandydatów na studia w AST.

16. Kiedy podane bedą wyniki rekrutacji ?

Wyniki rekrutacji podane będą w połowie lipca – data uzależniona od szybkości spływania do dziekanatu tegorocznych świadectw maturalnych.