Informacje dla studentów WTT

17 – 22 czerwca 2019 r.

                                    10:00 – 11:30Moran Dekel, Cunningham technique

24 – 29 czerwca 2019 r.  

·       12:30 – 16:30 - Offir Dagan  Teatr fizyczny, technika Le Coque

Letnie warsztaty tańca współczesnego w ramach programu Erasmus+

Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej 2018/2019 - Wydział Teatru Tańca w Bytomiu

Laboratorium inspiracji i innowacji twórczych na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu w roku akademickim 2018/19

Praktyki studenckie - Wydział Teatru Tańca

Program kształcenia Wydział Teatru Tańca

Plan zajęć w semestrze letnim 2018/19

Informujemy, że plan zajęć może ulec zmianie.

Plan zajęć w semestrze letnim 2018/19

Informujemy, że plan zajęć może ulec zmianie.

Plan zajęć w semestrze letnim 2018/19

Informujemy, że plan zajęć może ulec zmianie.

Plan zajęć w semestrze letnim2018/19

Informujemy, że plan zajęć może ulec zmianie.

Komunikat w sprawie wyboru i złożenia tematu pracy dyplomowej

Zasady wyboru i złożenia tematu pracy dyplomowej określa Zarządzenie nr 2/2016 Rektora AST z dnia 1 lutego 2016 r.

„Student dokonuje wyboru pedagoga prowadzącego seminarium dyplomowe spośród wyznaczonych w danym roku pracowników naukowych, wpisując się na listę seminarzystów (zał. nr 1) wyłożoną w dziekanacie (na kierunku aktorstwo z początkiem 7, na kierunku reżyseria z początkiem 9 semestru studiów) oraz dokonuje wyboru promotora pisemnej pracy dyplomowej spośród pracowników AST (...), składając w dziekanacie dokument potwierdzający zgodę wybranych osób na udział studenta w seminarium oraz pełnienie roli promotora (zał. nr 2 - Karta pisemnej pracy dyplomowej). Rolę promotora może pełnić osoba prowadząca seminarium dyplomowe. Promotor oraz osoba prowadząca seminarium dyplomowe współpracują ze sobą na każdym etapie przygotowywania przez studenta pracy dyplomowej.”

„Warunkiem zaliczenia semestru 7 na kierunku aktorstwo oraz semestru 9 na kierunku reżyseria jest wybranie i zgłoszenie tematu pisemnej pracy dyplomowej (co student oraz promotor potwierdzają wpisem w Karcie pisemnej pracy dyplomowej uprzednio do akt studenta). Zaliczenia dokonuje osoba prowadząca seminarium dyplomowe.”

Komunikat ws. składania pracy dyplomowej:

Termin złożenia pracy upływa 15 grudnia br. Regulamin studiów AST.

Student składa pracę dyplomową w dwóch oprawionych egzemplarzach zaakceptowanych przez promotora (wpis na stronie tytułowej) oraz w wersji elektroniczej, na płycie CD, w formacie PDF wraz ze streszczeniem pracy, liczącym do 1000 znaków ze spacjami (płytę nalezy opisać imieniem i nazwiskiem autora, numerem albumu, nazwą wydziału, tytułem pracy oraz imieniem i nazwiskiem promotora).

Strukturę pracy określa Zarządzenie nr 2/2016 Rektora AST z dnia 1 lutego 2016 r.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

  • uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów, zajęć, praktyk i obozów przewidzianych planem studiów,
  • uzyskanie z przedstawienia dyplomowego objętego pracą dyplomową oceny pozytywnej,
  • uyskanie pozytywnego wyniku weryfikacji pisemnej pracy dyplomowej systemem antyplagiatowym
  • uzyskanie od promotora i recenzenta oceny pozytywnej z pisemnej pracy dyplomowej,
  • uzyskanie co najmniej 270 pkt. ECTS,
  • dokonanie rozliczenia rekwizytów, kostiumów oraz materiałów bibliotecznych,
  • uiszczenie opłaty za wydanie dyplomu - 60 zł, odpis dyplomu w języku angielskim - dodatkowe 40 zł,
  • złożenia zdjęć do dyplomu - 5 sztuk (format 4,5 cm x 6,5 cm, na jasnym tle, w stroju galowym).

Powyższe warunki powinny być spełnione najpóżniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.