INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

KOMUNIKAT WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ WYDZIAŁU TEATRU TAŃCA W BYTOMIU

Komunikat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie po przeprowadzeniu egzaminów wstępnych na I rok studiów na kierunku Aktorstwo, specjalność Aktor teatru tańca w roku akademickim 2023/2024:

KOMUNIKAT WKR – WTT – BYTOM 2023

WZOR PODANIA O PRZYJĘCIA NA STUDIA

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NIEPEŁNOLETNICH

Kandydat niepełnoletni zobowiązany jest do pojawienia się osobiście w Dziekanacie wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym w celu podpisania oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w postępowaniu rekrutacyjnym. W sytuacji kiedy rodzic lub opiekun prawny nie może osobiście pojawić się w dziekanacie, kandydat powinien dostarczyć lub przesłać  oświadczenie z poświadczonym notarialnie podpisem rodziców lub opiekunów prawnych. Oświadczenie należy przedłożyć przed rozpoczęciem I etapu egzaminów wstępnych. Jeżeli kandydat uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym na więcej niż jednym wydziale Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie,  wymagane jest stawiennictwo rodziców na jednym z wydziałów i podpisanie oświadczeń/zgód na potrzeby rekrutacji na wszystkich wydziałach.   Sposoby składania oświadczeń/zgód oraz wymagane dokumenty:

  1. Oświadczenie składane osobiście przez przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego kandydata (w obecności kandydata lub bez jego udziału) – oświadczenie podpisane w obecności pracownika dziekanatu, akt urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający sprawowanie prawnej opieki nad kandydatem, dokument tożsamości ze zdjęciem pozwalający na zweryfikowanie tożsamości przedstawiciela ustawowego. Jeśli dokument jest wydany w innym języku niż język polski, musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.
  2. Oświadczenie składane osobiście lub przesyłane przez niepełnoletniego kandydata – oświadczenie podpisane (podpis notarialnie poświadczony) przez przedstawiciela ustawowego kandydata, akt urodzenia kandydata lub inny dokument potwierdzający sprawowanie prawnej opieki nad kandydatem. Jeśli dany dokument jest wydany w innym języku niż język polski, musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.
  3. Oświadczenie składane osobiście przez pełnomocnika przedstawiciela ustawowego kandydata (bez obecności kandydata i przedstawiciela ustawowego) – oświadczenie podpisane w obecności pracownika dziekanatu, pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym udzielone przez przedstawiciela ustawowego do złożenia w/w oświadczenia, dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika ze zdjęciem, akt urodzenia kandydata lub inny dokument potwierdzający sprawowanie prawnej opieki nad kandydatem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. Jeśli dany dokument jest wydany w innym języku niż język polski, musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski. W przypadku notariusza (urzędnika) zagranicznego, klauzula notarialna musi być przetłumaczona na język polski przez tłumacza przysięgłego i być zaopatrzona w apostille.

OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie w akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego wynosi 150 zł na każdy wydział oraz wielokrotność tej kwoty dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE:

KROK PIERWSZY: Rejestracja kandydata w systemie IRK Zarejestruj się w Internetowej Rejestracji Kandydatów

04 maja – 15 czerwca 2023   – rejestracja, opłata oraz przesłanie linku do materiałów egzaminacyjnych na konto systemu IRK

Zalecaną przeglądarką do wypełnienia formularza IRK jest Google Chrome lub Firefox. W przypadku wystąpienia problemów, prosimy o przesłanie zrzutu ekranu z komunikatem błędu na adres mailowy: wtt@ast.bytom.pl. 

KROK DRUGI: I Etap rekrutacji – online28 – 30 czerwca 2023

Bez udziału kandydata – na podstawie materiałów filmowych zamieszczonych w IRK

KROK TRZECI: II Etap rekrutacji – stacjonarnie w budynku AST3 – 6 lipca 2023

Etap punktowany, z udziałem zakwalifikowanych kandydatów.