Najczęściej zadawane pytania

Rekrutacja – najczęściej zadawane pytania

1. Do kiedy muszę wysłać teczkę z dokumentami?

W początkowej fazie rekrutacji na studia na rok akademicki 2023/2024 kandydaci nie przesyłają i nie składają imiennych teczek z dokumentami, tylko dołączają skany wymaganych dokumentów podczas rejestracji elektronicznej. Białe teczki z kompletem dokumentów składają tylko kandydaci, którzy zakwalifikowani zostali do II etapu. Mogą to zrobić w dziekanacie przed rozpoczęciem II etapu rekrutacji lub w wypadku przeprowadzenia drugiego etapu w formie online –  do 7 dni po ogłoszeniu wyników końcowych, wraz z podaniem o przyjęcie na studia.

2. Czy na egzamin wstępny muszę przynieść wykaz i teksty utworów, które zaprezentuję na egzaminie?

Przed wejściem na egzamin wstępny podczas II etapu kandydat wypełnia formularz z listą utworów, które zaprezentuje. Kandydat nie składa tekstów prezentowanych utworów.  W pierwszym etapie prosimy aby kandydat podał autora i tytuł utworu przed prezentacją na nagraniu.

3. Zdaję egzamin maturalny w tym roku. Jaki dokument mam dołączyć w procesie rekrutacji skoro nie mam jeszcze świadectwa dojrzałości?

Maturzyści z roku 2023 w elektronicznym systemie rejestracji dołączają skan zaświadczenia ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości jego czytelny skan należy niezwłocznie przesłać mailem na adres dziekanatu: wtt@ast.bytom.pl oraz w najkrótszym możliwym czasie złożyć oryginał w dziekanacie.

4. Gdzie mogę wykonać wymagane badania lekarza medycyny pracy?

WIELOSPECJALISTYCZNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI MEDYCZNEJ „PROMED”
Ul. Żeromskiego 18
41-902 Bytom
tel./fax (32) 280 55 55 tel. (32) 289 16 37 email: promed@promed.com.pl
WYMAGANE WCZEŚNIEJSZE USTALENIE TERMINU WIZYTY I PRZEDŁOŻENIE ORYGINAŁU SKIEROWANIA
Oryginał skierowania można odebrać codziennie  (pon.- pt.) w dziekanacie WTT w godz. 9:00-15:00

5. Czy mogę dokonać opłaty za egzamin wstępny w kasie Uczelni?

Nie. Opłatę rekrutacyjną kandydaci wpłacają na rachunek bankowy AST, który generuje się w momencie rejestracji w systemie IRK

6. Jeśli przystępuję do egzaminu wstępnego na dwu wydziałach AST, muszę wnieść opłatę dwukrotnie?

Tak. Kandydat przystępujący do egzaminów wstępnych na kilka kierunków studiów naszej Uczelni wnosi opłatę rekrutacyjną na każdy z nich oddzielnie. W tytule wpłaty należy podać nazwę wydziału i kierunku studiów, którego dotyczy rekrutacja.

7. Ile osób będzie przyjętych na I rok studiów?

Limit przyjęć dla każdego kierunku studiów na kolejny rok akademicki uchwala Senat Uczelni. W roku 2023/2024 limit ten dla Wydziału Teatru Tańca wynosi 22 osoby.

8. Czy do egzaminu z piosenki wymagany jest podkład?

Nie, kandydaci śpiewają a capella.

9. Na stronie widnieje informacja, że musimy nagrać jedną solówkę z muzyką i jedną bez. Czy ma być to ta sama kombinacja czy dwie różne?

Dwie różne solówki.

10. Czy wiersz, proza i utwór ludowy na egzamin z predyspozycji aktorskich mają być nagrane w jednym ujęciu czy można każdą z tych rzeczy nagrać osobno i potem złączyć w jeden filmik?

Zgodnie z tegorocznymi zasadami kandydat nie powinien ingerować w strukturę nagranego utworu poprzez montaż czy dodawanie efektów specjalnych. Dopuszczalne jest jednak dokonywanie połączeń pomiędzy dwoma utworami.

10. Czy podczas egzaminów wstępnych w Bytomiu mogę skorzystać z noclegu w akademiku?

AST Filia w Bytomiu nie posiada bazy noclegowej. Kandydaci we własnym zakresie muszą zadbać o zakwaterowanie zarówno na czas egzaminów wstępnych jak i na cały okres studiów.

11. Mam zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania w szkole teatralnej wydane w ubiegłym roku? Czy mogę je złożyć również w tym roku?

Na zaświadczeniu od lekarza medycyny pracy widnieje data jego ważności. Jeśli obejmuje ona rok 2023, kandydat może złożyć je również w tegorocznej rekrutacji.

12. Mam wyznaczoną datę egzaminu, jednak w tym dniu nie mogę się pojawić? Czy mogę prosić o zmianę terminu egzaminu wstępnego?

Każdemu kandydatowi zostaje wyznaczony konkretny dzień i godzina egzaminu. Na każdy dzień określony jest limit osób, które mogą zaprezentować się przed komisją. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach kandydat może prosić o zmianę dnia egzaminu. W tym celu konieczny jest kontakt z dziekanatem AST jeszcze przed rozpoczęciem egzaminów wstępnych.

13. Czy są ograniczenia wiekowe dla kandydatów na Wydział Teatru Tańca?

Nie obowiązują ograniczenia wiekowe dla kandydatów na studia w AST.

ZACHĘCAMY DO ŚLEDZENIA AKTUALNOŚCI I NOWYCH KOMUNIKATÓW DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI.