Rejestracja krok po kroku

Szanowne Kandydatki, Szanowni Kandydaci,

Rekrutacja na WTT podzielona jest na dwa etapy:

I eliminacja – online

II eliminacja – na żywo w siedzibie Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu. 

Kompletowanie e-teczki (I eliminacja):

W systemie IRK kandydat znajdzie miejsce na wprowadzenie linku do playlisty w serwisie youtube (tj. e-teczka), na której znajdować się będą materiały wymagane w I eliminacji. Poniżej znajduje instrukcja zamieszczania linku playlisty w systemie IRK:

TWORZENIE PLAYLISTY W SYSTEMIE IRK

Uwagi techniczne do realizacji nagrań w całym postępowaniu rekrutacyjnym:

Kandydat może samodzielnie zadecydować o rodzaju kadru w jakim będzie nagrany dany utwór, ważne, aby  był dobrze widoczny i słyszalny. Konieczne jest, aby  przynajmniej jeden utwór nagrany został w zbliżeniu i przynajmniej jeden w dalekim planie z użyciem pełnego, wyrazistego głosu. Odległość kamery powinna pozwolić na ogląd całej sylwetki kandydata. Filmiki muszą być nagrywane w dobrze oświetlonym, wyciszonym pomieszczeniu, na jasnym tle, bez montażu i efektów specjalnych; prosimy potraktować  obiektyw jak czułego i uważnego widza.

Oczekujemy nagrań  dobrej jakości,  w układzie poziomym, w formacie 16:9 o rozdzielczości HD 720p tj. 1280×720 pikseli z liczbą klatek 24 lub 25kl./s. Zalecamy umieszczenie ich na założonym przez kandydata koncie na portalu YouTube. Każdy utwór musi być zapisany w osobnym linku i opisany wg wzoru: jan.nowak_wizytówka;  jan.nowak_wiersz_I_etap;  itp. a następnie adres linku wprowadzony do systemu IRK w odpowiednim polu.Wprowadzone dane zostaną sprawdzone, w przypadku pozytywnej weryfikacji kandydat otrzyma informację o wpisaniu na listę przystępujących do egzaminu, w przypadku braku wszystkich wymaganych pozycji nie zostanie dopuszczony do egzaminu. Nie ma możliwości późniejszego dosyłania materiałów ani zmiany wyznaczonego terminu egzaminu.

E-teczka powinna zawierać:

  1. Videowizytówkę

Krótkie nagranie prezentujące kandydata. Prosimy o podanie imienia i nazwiska, wieku, wzrostu, miejsca urodzenia, daty uzyskania matury. Filmik trwający maksymalnie 1 minutę powinien pokazać zarówno zbliżenie twarzy, jak i całą sylwetkę kandydata.

2. Repertuar dla podkomisji tanecznej

Podkomisja taneczna określa potencjał kandydata w poszczególnych modułach tanecznych. W podkomisji zasiada od 3 do 5 członków. Podkomisja ogląda przesłane przez kandydatów materiały oraz wydaje ocenę pozytywną lub negatywną. W przesłanych materiałach kandydaci powinni zaprezentować się w kostiumie do ćwiczeń ruchowych, np. trykot baletowy lub inny kostium niekrępujący ruchów ciała, przylegający.

Prosimy  o przygotowanie 4 filmików w osobnych nagraniach, zgodnie z filmikami instruktażowymi dostępnymi pod linkami:

FILIMIK 1Prezentacja ćwiczeń nagranych w ustawieniu kamery z przodu i z boku, ćwiczenia wykonane w trykocie lub stroju, gdzie widać kolana i barki.

Skrót zawartości instruktażu:

1a. Przysiad z drążkiem nad głową

1b. Skłon tułowia do przodu

1c. Przejście przez płotek – do przygotowania płotku wykorzystaj np.: 2 krzesła i sznurek

FILIMIK 2Prezentacja dwóch ćwiczeń z podstaw tańca klasycznego w dwóch ustawieniach kamery z przodu i z boku, przy widocznej całej sylwetce, tj.: demi-plie i battement tendu.

FILMIK 3Trzecia prezentacja to solo taneczno-ruchowe do muzyki (1 min.)

FILMIK 4Czwarty filmik to solo taneczno-ruchowe zaprezentowane w ciszy (1 min.)

3. Repertuar dla podkomisji aktorskiej

Podkomisja aktorska bada predyspozycje kandydata pod kątem umiejętności z zakresu interpretacji tekstu, zadań aktorskich, wymowy i głosu. W podkomisji zasiada od 3 do 5 członków. Podkomisja ogląda przesłane przez kandydatów materiały oraz wydaje ocenę pozytywną lub negatywną. Wszyscy kandydaci powinni zaprezentować się podkomisji aktorskiej w stroju formalnym, np. koszula, elegancka sukienka, spódnica, garnitur itp.

Prosimy o przygotowanie 1 filmiku (do 5 minut) przygotowanego w półzbliżeniu (planie bliskim)

Instruktaż:

Filmik ma zawierać 3 nagrania ze wskazaniem tytułu i autora utworu, tj.:

– jeden wiersz klasyczny,

– fragment prozy współczesnej,

– jedną piosenkę ludową a capella.

Wyniki po I eliminacji:

Kandydaci, którzy uzyskali wynik pozytywny (przez obie podkomisje: taneczną i aktorską) przechodzą do następnego etapu. O wyniku oraz dokładnym terminie uczestnictwa w II eliminacji kandydat zostanie poinformowany poprzez system IRK.

II eliminacja:

Pierwsza część sprawdzianu przeprowadzana jest w formie grupowego treningu/lekcji tańca; obejmuje taniec klasyczny i taniec współczesny. Po zakończeniu tej części sprawdzianu kandydaci zostają poddani badaniu przez lekarza sportowego. 
Druga część sprawdzianu dotyczy głosu, interpretacji tekstu, zadań aktorskich, improwizacji.
Członkowie Wydziałowej Komisji Konkursowej dokonują indywidualnej oceny kandydata zwracając uwagę przede wszystkim na predyspozycje do przyszłego zawodu, mając na uwadze zdolności kandydata do łączenia ciała i umysłu w jeden system fizycznej ekspresji, co przejawia się
w zestrojeniu m.in. głosu i ruchu. W fizyczności zawiera się interpretacja tekstu, śpiew, wykonywanie elementarnych zadań aktorskich i ogólnie pojęta wrażliwość teatralna. Komisja ocenia kandydata
w skali od 0 do 90 pkt.

Uwaga! Wszystkie utwory powinny być bardzo dobrze opanowane pamięciowo. Należy mieć przy sobie teksty przygotowanego repertuaru. Kandydatki i kandydaci winni zaprezentować się Komisji w stroju schludnym (nie sportowym), nie krępującym ruchów ciała.

Środki ostrożności:

W przypadku przeprowadzenia II etapu egzaminu w formie tradycyjnej (w siedzibie WTT) zostaną zastosowane szczególne środki ostrożności wynikające z zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Kandydatom zostaną wówczas przekazane szczegółowe wytyczne dotyczące środków ostrożności. Kandydaci zostaną podzieleni na niewielkie grupy, tak aby możliwe było zachowanie co najmniej dwumetrowej odległości między nimi, a także między nimi i Komisją. Szatnie, sale egzaminacyjne, toalety, korytarze będą regularnie wietrzone i dezynfekowane. Do dyspozycji kandydatów będą środki dezynfekujące oraz rękawiczki gumowe, prosimy o zabranie ze sobą maseczek ochronnych. Przed wejściem do budynku WTT AST kandydaci będą wypełniać oświadczenie o stanie zdrowia, będą też poddani zabiegowi mierzenia temperatury.

Gdyby okazało się, że kandydat został zakwalifikowany do II eliminacji, ale przebywa na kwarantannie dopuszcza się możliwość zdawania przez niego egzaminu konkursowego online.

W przypadku przeprowadzenia egzaminu online

II eliminacja odbywa się w połączeniu obu podkomisji na platformie MS TEAMS w formie  videokonferencji. Egzamin jest konkursowy i punktowany przez komisję złożoną od 6 do 10 osób. O terminie połączenia kandydat zostanie poinformowany drogą mailową.

Zalecamy wcześniejsze zainstalowanie aplikacji MS TEAMS i zadbanie o dobre, stabilne łącze internetowe, rekomendujemy korzystanie z połączenia kablowego. Prosimy także o zabezpieczenie spokojnej, dość dużej i dobrze oświetlonej przestrzeni, w której zdający będzie mógł bezpiecznie wykonać polecone przez Komisję zadania. Prosimy również o przygotowanie dostępu do ściany. Kandydat proszony jest o przygotowanie dowodu osobistego, celem weryfikacji tożsamości. Dowód należy okazać przybliżając komisji dokument do kamery podczas finałowego przebiegu egzaminu.

Na godzinę przed planowanym rozpoczęciem egzaminu pracownik dziekanatu połączy się z kandydatem, aby sprawdzić czy działanie aplikacji nie budzi zastrzeżeń.

Przebieg II eliminacji:

  1. Egzamin rozpoczyna się od 15-minutowej lekcji tańca współczesnego w wyznaczonych podgrupach (pomiędzy  godz. 9:00-12:00).  W lekcji jednorazowo uczestniczyć będzie 6 osób, wyznaczonych i poinformowanych przez komisję. Lekcja prowadzona będzie online na platformie  MS TEAMS przez jednego z wykładowców. Pozostali członkowie Komisji rekrutacyjnej będą na żywo obserwować przebieg lekcji. Kandydat ma za zadanie odbyć lekcję online i ją nagrać. Nagrany materiał do godziny po zakończeniu lekcji należy wgrać na indywidualną playlistę (e-teczkę).
  • Rozpoczęcie konkursowego-finałowego przebiegu egzaminu – videokonferencja (od godz. 13:00). Jest to indywidualne spotkanie Komisji rekrutacyjnej z kandydatem w wyznaczonej mu wcześniej godzinie. Członkowie komisji dokonują indywidualnej oceny kandydata badając jego predyspozycje do przyszłego zawodu na bazie przygotowanych tekstów, mając na uwadze interpretacje i zadania aktorskie, jak również zadania taneczne, ruchowe i improwizacyjne, sprawdzające jego umiejętności. Kandydat może zaprezentować utwór muzyczny z własnym akompaniamentem. Wymagania repertuarowe muszą być zgodne z zasadami rekrutacji.

Sprawdzian teoretyczny:

W końcowym etapie postępowania rekrutacyjnego na Wydział Teatru Tańca do ilości punktów uzyskanych w konkursowym sprawdzianie praktycznym zostaną doliczone punkty ze sprawdzianu teoretycznego. Etap ten dotyczy przeliczenia oceny uzyskanej z języka polskiego na egzaminie maturalnym lub rozmowy kwalifikacyjnej. Punktacja wynika z przeliczenia oceny uzyskanej z języka polskiego na egzaminie maturalnym:

a) na poziomie podstawowym maksymalnie 5 punktów (proporcjonalnie do ilości punktów na świadectwie dojrzałości),

b) na poziomie rozszerzonym – 10 punktów.

Przeliczenie oceny z języka polskiego uzyskanej na egzaminie maturalnym nie dotyczy:

a) kandydatów legitymujących się tzw. „starą maturą”,

b) kandydatów z nostryfikowaną przez Kuratorium Oświaty maturą zagraniczną,

c) obcokrajowców deklarujących studiowanie w AST na zasadach odpłatności,

d) kandydatów z maturą międzynarodową programu International Baccalaureate Diploma, którzy w tej części uzyskują 10 punktów i są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej,

e) laureatów i finalistów olimpiad historycznej lub polonistycznej stopnia centralnego, którzy są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej i uzyskują ilość punktów odpowiadającą ocenie bardzo dobrej w tej części kwalifikacji, czyli 10 punktów po przedłożeniu w/w dyplomu.

Osoby wymienione w punktach a), b), c) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której sprawdzany jest poziom wiedzy kandydata z historii kultury, dramatu i teatru oraz literatury polskiej i powszechnej. W tej części sprawdzianu komisja ocenia kandydata w skali od 0 do 10 punktów. – termin rozmowy kwalifikacyjnej będzie ustalany indywidualnie z podlegającym mu kandydatem.

Ogłoszenie wyników końcowych:

W końcowym etapie postępowania rekrutacyjnego na Wydział Teatru Tańca do ilości punktów uzyskanych w konkursowym sprawdzianie praktycznym zostaną doliczone punkty ze sprawdzianu teoretycznego. Suma tych punktów stanowi wynik końcowy. W oparciu o wynik końcowy postępowania Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala listę przyjętych na I rok w ramach limitu miejsc zatwierdzonych uchwałą Senatu.

W przypadku konieczności przeprowadzenia II eliminacji w formie videokonferencji papierową wersję dokumentów (tzw. teczkę kandydata) należy złożyć wraz z podaniem o przyjęcie na I rok studiów w  dziekanacie WTT terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku końcowego. Niezłożenie w/w dokumentów w podanym terminie oznacza rezygnację wpisania na listę studentów I roku.

Zawartość teczki:

1. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości

– obywatele polscy z zagraniczną maturą: dokument wydany za granicą, będący odpowiednikiem świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem przysięgłym lub dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureate Organization (matura międzynarodowa) wraz z tłumaczeniem przysięgłym,

–  cudzoziemcy:

a. kserokopia paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

b. wiza lub karta pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Karta Polaka jeśli kandydat ją posiada,

–  wydane w Rzeczpospolitej Polskiej świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów; lub

–  świadectwo i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach; lub

–  dyplom IB (International Baccalaureate) wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie; lub

–  dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich; lub

–  świadectwo lub inny dokument wydany za granicą przez szkołę średnią lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, uznane za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art.93 ust 2 albo 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub

świadectwo maturalne wydane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo, uznane na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw – za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Rzeczypospolitej Polskiej;

2. aktualna fotografia (format zdjęcia zgodny z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) – 2 szt.,

3. zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do odbywania studiów na Wydziale Teatru Tańca,

4. kwestionariusz osobowy (wydruk z IRK)