Wydział Teatru Tańca: Adiunkt - Teatr i dramat, Wiedza o sztuce, Laboratorium inspiracji i innowacji twórczych

Rektor Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
ogłasza w dniu 3 sierpnia 2018 r. 
konkurs na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu
na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk humanistycznych
w pełnym wymiarze czasu pracy
do prowadzenia przedmiotów Teatr i dramat, Wiedza o sztuce, Laboratoria inspiracji i innowacji twórczych

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U z 2017 r., poz. 2183 z pózn. zm.)  oraz  mogące się wykazać:
1) posiadaniem stopnia naukowego doktora, doktora sztuki lub kwalifikacjami I stopnia,
2) posiadaniem znaczącego dorobku naukowego i dydaktycznego w dziedzinie etnografii,
3) pozytywnymi opiniami o kwalifikacjach i predyspozycjach do pracy naukowo – dydaktycznej zebranymi w trakcie przewodu doktorskiego lub kwalifikacyjnego I stopnia,
4) znaczącymi osiągnięciami w pracy naukowej lub pedagogicznej,
5) aktualnym orzeczeniem lekarskim stwierdzającym zdolność do pracy na stanowisku adiunkta.

Osoby zainteresowane powinny złożyć następujące dokumenty:
1) podanie kandydata,
2) życiorys,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby starającej się o zatrudnienie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
4) dokument potwierdzający posiadanie stopnia naukowego lub kwalifikacji,
5) informacje o dorobku naukowym lub dydaktycznym potwierdzone  opinią wg pkt. 3 ) kryteriów kwalifikacyjnych,
6) orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku adiunkta,
7) oświadczenie w trybie art. 109 (o niekaralności) oraz art. 118 (o braku pokrewieństwa) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Podanie wraz z pozostałymi dokumentami należy składać do dnia 14 września 2018 r. na adres: Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie,  ul. Straszewskiego  21 - 22, 31 – 109 Kraków albo bezpośrednio w Kancelarii Rektora lub w Dziale Kadr AST przy ul. Straszewskiego 21 – 22 w Krakowie.
Decyduje data wpływu dokumentów do AST, a nie data stempla pocztowego.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 23 września 2018 r.
Konkurs może zostać odwołany w każdym czasie bez podania przyczyny. Konkurs może zostać zakończony bez rozstrzygnięcia.
W przypadku kandydata, który wygrał konkurs i z którym zawierana jest umowa o pracę w akcie stanowiącym podstawę zatrudnienia wskazuje się AST jako podstawowe miejsce pracy. Ponadto osoba taka winna złożyć oświadczenie upoważniające do zaliczenia jej do minimum kadrowego.
AST im. St. Wyspiańskiego w Krakowie nie zapewnia mieszkań.

Rektor AST
prof. dr hab. Dorota Segda