Wydział Teatru Tańca

Internetowy System Rejestracji Kandydatów:

 https://irk.ast.krakow.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

Zalecaną przeglądarką do  wpełnenia formularza IRK jest Google Chrome lub Firefox. W przypadku wystapienia probemów, prosimy o przesłanie zrzutu ekranu z komunikatem błedu na adres mailowy: wtt@ast.bytom.pl. 

Jednocześnie informujemy, że termin rejestracji został przedłużony do 16.08.2020 r.

 Kształcenie aktorów teatru tańca rozpoczęło się w roku akademickim 2007/2008 na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie jako specjalizacja aktor teatru tańca. Specjalizacja powstała we współpracy PWST ze Śląskim Teatrem Tańca. Pierwsza koncepcja programowa została opracowana w ramach programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci. Od roku akademickiego 2008/2009 specjalizacja przekształcona została w Wydział Teatru Tańca, którego siedzibą jest Bytom.

Charakterystyka studiów

Studia jednolite na kierunku aktorstwo, specjalność aktor teatru tańca trwają nie mniej niż 4,5 roku  (9 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu magistra sztuki. Łączny wymiar godzin kształcenia wynosi 4.590. Program studiów zakłada interdyscyplinarną edukację w zakresie tańca, aktorstwa, teorii, historii teatru i tańca, polskiego folkloru, muzyki, anatomii, technik głębokich, nowych mediów, improwizacji, reżyserii i kompozycji. Proces kształcenia łączy wykłady stałe i warsztaty twórcze. W ramach tych drugich studenci poznają rozmaite trendy edukacyjne i artystyczne we współczesnej sztuce europejskiej; uczyć się będą pod kierunkiem wykładowców z kraju i z zagranicy. Dynamika studiów polega na zestawieniu wiedzy podstawowej z uzupełniajcą (oferowaną w ramach zajęć warsztatowych).

Sylwetka kandydata

  Kandydat na studia akademickie kierunku aktorstwo, specjalności aktor teatru tańca powinien posiadać ponadprzeciętną potrzebę poznania i rozwoju, szczególną otwartość pozwalającą przełamywać stereotypowe kierunki postrzegania i doświadczania rzeczywistości. Powinien być kreatywny, wrażliwy, empatyczny, pełen szacunku i pokory wobec sztuki. Przy tym pokora i szacunek winny być sprzężone z silną osobowością, twórczą indywidualnością. Od kandydata wymagane są: dobra sprawność fizyczna, intuicja ruchowa, poczucie rytmu, dobre warunki głosowe i dykcyjne, ponadprzeciętna wyobraźnia i zdolności improwizacyjne ujawniające się w ruchu poprzez ekspresję ciała.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów akademickich kierunku aktorstwo, specjalności aktor teatru tańca powinien być profesjonalnie i wszechstronnie wykształconym artystą posiadającym wiedzę teoretyczną i praktyczną, która zapewni współczesne przygotowanie do oryginalnej, samodzielnej i twórczej pracy scenicznej, zarówno w teatrach instytucjonalnych (teatr dramatyczny, teatr tańca), jak i w nurcie niezależnym (projekty artystyczne, kolektywy, działania solowe). Specyfika teatru tańca wymaga od absolwenta studiów otwartości na różnorodność oraz swojego rodzaju uniwersalności. Student kończący Wydział Teatru Tańca, dzięki rozwijanej poprzez różne metody świadomości ruchu oraz technicznej biegłości, zdolny jest również do formułowania i wyrażania własnych potrzeb twórczych oraz ciągłego rozwoju i samorozwoju. Powinien być przygotowany do partnerskiego współdziałania w zespole w ramach projektów twórczych, również o charakterze interdyscyplinarnym i międzynarodowym. Posiadać wszelkie niezbędne narzędzia dobrego lidera w różnych przedsięwzięciach artystycznych. W zakresie wiedzy absolwent powinien dysponować poszerzoną wiedzą na temat kontekstu historycznego i kulturowego sztuki i jej związku z innymi 10 dziedzinami życia. Biorąc pod uwagę charakterystykę współczesnego rynku sztuki (funkcjonowanie artysty jako niezależnego twórcy, poza utartymi ścieżkami działań instytucjonalnych) ważne jest, aby absolwent orientował się w zakresie problematyki związanej z zagadnieniami finansowymi, marketingowymi, prawnymi zawodu artysty oraz miał rozeznanie we współczesnych technologiach. Podsumowując absolwent Wydziału Teatru Tańca, zgodnie ze zdobytą wiedzą i umiejętnościami (z zakresu kompetencji aktorskich i tanecznych) powinien być przygotowany do profesjonalnej pracy w dziedzinie sztuk teatralnych i filmowych, z uwzględnieniem różnorodnych przedsięwzięć o charakterze performatywnym.