Wydział Teatru Tańca: Wykładowca - Polska technika tańca współczesnego

Rektor Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
ogłasza w dniu 3 sierpnia 2018 r. 
konkurs na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu
na stanowisko wykładowcy w dziedzinie sztuk teatralnych 
w niepełnym wymiarze czasu pracy
do prowadzenia przedmiotu Polska technika tańca współczesnego

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U z 2017 r., poz. 2183 z pózn. zm.) oraz  mogące się wykazać:
1) posiadaniem tytułu magistra sztuki,
2) predyspozycjami do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, potwierdzonymi listem referencyjnym,
3) pięcioletnim stażem pracy,
4) czynnym wykonywaniem zawodu aktora, tancerza lub choreografa,
5) kandydat nie spełniający warunków pkt 3) i 4) powinien wykazać się znaczącymi osiągnięciami w pracy artystycznej lub dydaktycznej,
6) aktualnym orzeczeniem lekarskim stwierdzającym zdolność do pracy na stanowisku wykładowcy.

Osoby zainteresowane powinny złożyć następujące dokumenty:
1. podanie kandydata,
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby starającej się o zatrudnienie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
4. list referencyjny,
5. informacje o dorobku artystycznym i dydaktycznym,
6. odpis dyplomu ukończenia studiów,
7. orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku  wykładowcy,
8. oświadczenie w trybie art. 109 (o niekaralności) oraz art. 118 (o braku pokrewieństwa) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Podanie wraz z pozostałymi dokumentami należy składać do dnia 14 września 2018 r. na adres: Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie,  ul. Straszewskiego  21 - 22, 31 – 109 Kraków albo bezpośrednio w Kancelarii Rektora lub w Dziale Kadr AST przy ul. Straszewskiego 21 – 22 w Krakowie.
Decyduje data wpływu dokumentów do AST, a nie data stempla pocztowego.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 23 września 2018 r.
Konkurs może zostać odwołany w każdym czasie bez podania przyczyny. Konkurs może zostać zakończony bez rozstrzygnięcia.
AST im. St. Wyspiańskiego w Krakowie nie zapewnia mieszkań.

Rektor AST
prof. dr hab. Dorota Segda