Zasady rekrutacji

ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
NA I ROK STUDIÓW NA WYDZIALE TEATRU TAŃCA W BYTOMIU
AST IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KRAKOWIE

w roku akademickim 2018/2019


           Niniejsze warunki i tryb dotyczą rekrutacji na stacjonarne jednolite studia magisterskie na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu, kierunek: aktorstwo, specjalność: aktor teatru tańca
            Studia na Wydziale Teatru Tańca, a przede wszystkim zawód aktora teatru tańca, wymagają wszechstronności, twórczej wyobraźni przestrzenno-ruchowej, wysokiej sprawności fizycznej i świadomości ciała oraz dobrej kondycji. Ćwiczenia taneczne, ruchowe, kondycyjne i sprawnościowe stanowią 70% zajęć dydaktycznych w czasie studiów i obejmują nie tylko ciało w kontekście anatomicznym, lecz także w kontekście kulturowym i psychologicznym – ich celem jest kształtowanie instrumentu artystycznej ekspresji w oparciu o fundament cielesno-umysłowy. Kształcenie odwołuje się do tzw. „wiedzy ucieleśnionej”, która leży u podstaw sztuk performatywnych.

Termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego: 09.04.2018 r.

Termin rozpoczęcia rejestracji elektronicznej: 09.04.2018r. godz: 00:00

Termin zakończenia rejestracji elektronicznej: 11.06.2018 r. godz. 23:59

Termin zakończenia postępowania rekrutacyjnego: 30.09.2018 r.

Kalendarz rekrutacji ustala Dziekan Wydziału Teatru Tańca.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu i sposobu składania wymaganych dokumentów oraz wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia umieszcza się na stronie internetowej Uczelni.

Dokumenty wymagane od kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym:

1. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, a maturzyści  z roku 2018 zaświadczenie ze szkoły
o przystąpieniu do egzaminu maturalnego;

- obywatele polscy z zagraniczną maturą: dokument wydany za granicą, będący odpowiednikiem świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem przysięgłym lub dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureate Organization (matura międzynarodowa) wraz z tłumaczeniem przysięgłym,

- cudzoziemcy:

a. kserokopia paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

b. wiza lub karta pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Karta Polaka jeśli kandydat ją posiada,

* wydane w Rzeczpospolitej Polskiej świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów; lub

* świadectwo i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach; lub

*dyplom IB (International Baccalaureate) wydane przez organizację International  Baccalaureate Organization w Genewie; lub

* dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich; lub

* świadectwo lub inny dokument wydany za granicą przez szkołę średnią lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, uznane za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyzsze zgodnie z art.93 ust 2 albo 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub

* świadectwo maturalne wydane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo, uznane na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw - za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Rzeczypospolitej Polskiej;

2. aktualna fotografia (format zdjęcia zgodny z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu  dowodów osobistych) – 2 szt.,

3. zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do odbywania  studiów na Wydziale Teatru Tańca,

4. dowód uiszczenia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia (wysokość opłaty określa zarządzenie Rektora),

 W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat wypełnia on-line formularz kwestionariusza (ankiety osobowej) w elektronicznym systemie rejestracji. Do formularza dołącza dokumenty wymienione w pkt. 1, 2, 3, 4. Po zakończeniu rejestracji w elektronicznym systemie rejestracji kandydat jest informowany drogą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail o terminie i miejscu rozpoczęcia egzaminu wstępnego. W wypadku nie załączenia zaświadczenia lekarskiego lekarza medycyny pracy bądź dowodu uiszczenia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, kandydat winien okazać je komisji wraz z dowodem osobistym przed przystąpieniem do pierwszej eliminacji.

Po zakończeniu I eliminacji, kandydaci zakwalifikowani do II eliminacji składają w dziekanacie imienne teczki z dokumentami, o których mowa wyżej, czyli:

- wydruk kwestionariusza – ankiety osobowej,

- świadectwo dojrzałości a maturzyści z roku 2018 zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego;

- 2 szt. aktualnej fotografii w wersji papierowej,

- zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do odbywania studiów na Wydziale Teatru Tańca

- dowód uiszczenia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia.

Dokumenty należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym II eliminację. Niezłożenie w/w dokumentów w podanym terminie oznacza rezygnację kandydata zakwalifikowanego do II eliminacji z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Warunkiem przyjęcia do AST jest legitymowanie się świadectwem dojrzałości oraz uzyskanie pozytywnych wyników w konkursowym sprawdzianie zdolności artystycznych w trakcie postępowania rekrutacyjnego.

W trakcie postępowania rekrutacyjnego kandydat jest oceniany punktowo i może uzyskać :

1) w konkursowym sprawdzianie zdolności artystycznych - maksymalnie 85 punktów (jako średnia ilość przyznanych punktów przez pedagogów oceniających)

2) z przeliczenia oceny uzyskanej z języka polskiego na egzaminie maturalnym - maksymalnie 15 punktów:

a. na poziomie podstawowym maksymalnie 10 punktów (proporcjonalnie do ilości punktów na świadectwie dojrzałości)

b. za poziom rozszerzony 15 punktów.

Aby przystąpić do sprawdzianu zdolności artystycznych jako niezbędne minimum należy przygotować:
- jeden wiersz klasyczny
- jeden wiersz współczesny
- jeden fragment prozy klasycznej ( do II wojny światowej)

- jeden fragment prozy współczesnej
- jedna piosenka
- jeden utwór wokalno -muzyczny,  np. ludowa pieśń obrzędowa lub ballada

- własną, krótką kompozycję tańca współczesnego (etiuda tańca współczesnego), mieszcząca się przedziale czasowym 1-1,2 minuty.

Wszystkie utwory powinny być bardzo dobrze opanowane pamięciowo.
Językiem wykładowym jest język polski. Postępowanie kwalifikacyjne do AST jest przeprowadzane w języku polskim, ale dopuszcza się również wykonanie w języku obcym wiersza, piosenki czy prozy celem zaprezentowania swoich możliwości interpretacyjnych.

Uwaga! Wszystkie utwory powinny być bardzo dobrze opanowane pamięciowo. Należy mieć przy sobie teksty przygotowanego repertuaru. Kandydat zobowiązany jest do znajomości całego utworu literackiego, z którego pochodzi prezentowany fragment. Komisja może zadawać pytania dotyczące bohaterów utworu, relacji między postaciami, itp.

TRYB REKRUTACJI

I ELIMINACJA - SPRAWDZIAN PRAKTYCZNY
Kandydat przystępujący do sprawdzianu powinien posiadać predyspozycje niezbędne do pracy w zawodzie: twórczą wyobraźnię, wrażliwość i odporność psychiczną, wrażliwy słuch, odpowiedni głos, poczucie rytmu, ponadprzeciętną sprawność fizyczną, wyobraźnię przestrzenno-ruchową, zdolności ucieleśnionej percepcji i ekspresji. Kandydat powinien wykazywać zainteresowanie zagadnieniami szeroko rozumianej kultury i sztuki; powinien być otwarty na poznawanie znaczenia ciała w kulturze.

Sprawdzian ten ma charakter anonimowy. Kandydaci otrzymują numer, który jest ich identyfikatorem na tym etapie rekrutacji.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna w podkomisjach bada ogólne predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu aktora teatru tańca:

 - Pierwsza podkomisja - taneczna, określa potencjał kandydata w modułach: techniki tańca (balet klasyczny i taniec współczesny), improwizacji ruchowej i interpretacji; sprawdza umiejętności i zdolności ruchowe, ogólną sprawność fizyczną, m.in.: giętkość, gibkość, skoczność, elastyczność, pamięć ruchową i tzw. „wiedzę ucieleśnioną.” Ten etap przeprowadzany jest zbiorowo i nie jest  punktowany.

Struktura sprawdzianu zakłada indywidualne podejście do kandydata w kontekście poziomu sprawności ruchowej, cielesnej ekspresji, zdolności postrzegania świata poprzez doznania cielesne, łączenia ciała i umysłu w strukturze artystycznej wypowiedzi; daje możliwość określenia potencjału artystycznego kandydatów. W trakcie sprawdzania zdolności artystycznych komisja rekrutacyjna zwraca uwagę na sprawność ruchową (niezależnie od techniki ruchowej), poczucie rytmu, dynamikę, jakości ruchowe i wyrazistość ciała. Kandydaci na Wydział Teatru Tańca nie muszą wykazać się certyfikatami ukończonych kursów tańca czy dyplomami szkół zawodowych; powinni natomiast wykazać się zdolnościami ruchowymi niezależnie od tego czy wynikają one z wcześniejszej aktywności sportowej, tanecznej czy innej.
Kandydaci powinni przynieść ze sobą kostium do ćwiczeń ruchowych, np. trykot baletowy lub inny kostium niekrępujący ruchów ciała, przylegający.

- Druga podkomisja- aktorska, bada predyspozycje kandydata pod kątem umiejętności z zakresu interpretacji tekstu, głosu, wymowy i zadań aktorskich. Ten etap ma charakter indywidualny, selekcyjny i nie jest punktowany. Ćwiczenia aktorskie, których temat podawany jest w trakcie sprawdzianu praktycznego polegają na „odtworzeniu zachowania” dekonstrukcji i rekonstrukcji zdarzeń, reakcji uczuciowych i stanów emocjonalnych. Tematy i okoliczności tych zadań zostaną podane przez Komisję.
Kandydatki winny zaprezentować się podkomisji aktorskiej w sukniach lub w spódnicach luźnych do kolan i lekkim obuwiu. Kandydaci w koszuli, spodniach.
Decyzje Komisji Wydziałowej o wyniku postępowania kwalifikacyjnego po I eliminacji podawane są jako ocena pozytywna albo negatywna.

Lista numerów zakwalifikowanych do II eliminacji jest podawana do wiadomości po zakończeniu prac obydwu podkomisji w danym dniu.

II ELIMINACJA

A) Sprawdzian konkursowy - praktyczny, punktowany
Pierwsza część sprawdzianu przeprowadzana jest w formie grupowego treningu/lekcji tańca; obejmuje taniec klasyczny i taniec współczesny. Po zakończeniu tej części sprawdzianu kandydaci zostają poddani badaniu przez lekarza sportowego.

Druga część sprawdzianu dotyczy głosu, interpretacji tekstu, zadań aktorskich, improwizacji.
Kandydacji na tym etapie występują już pod swoimi nazwiskami.
Członkowie Wydziałowej Komisji Konkursowej dokonują indywidualnej oceny kandydata zwracając uwagę przede wszystkim na tzw. „ucieleśnione zdolności ekspresyjne i percepcyjne,” tj. na predyspozycje do przyszłego zawodu, mając na uwadze zdolności kandydata do łączenia ciała i umysłu w jeden system fizycznej ekspresji, co przejawia się w zestrojeniu m.in. głosu i ruchu. W fizyczności zawiera się interpretacja tekstu, śpiew, wykonywanie elementarnych zadań aktorskich i ogólnie pojęta wrażliwość teatralna. Komisja ocenia kandydata w skali od 0 do 85 pkt.


B) Sprawdzian teoretyczny - przeliczenie oceny uzyskanej z języka polskiego na egzaminie maturalnym lub rozmowa kwalifikacyjna

Punktacja wynikająca z przeliczenia oceny uzyskanej z języka polskiego na egzaminie maturalnym:

a) na poziomie podstawowym maksymalnie 10 punktów (proporcjonalnie do ilości punktów na świadectwie dojrzałości),

b) na poziomie rozszerzonym - 15 punktów

Przeliczenie oceny z języka polskiego uzyskanej na egzaminie maturalnym nie dotyczy:

1. kandydatów legitymujących się tzw. „starą maturą”

2. kandydatów z nostryfikowaną przez Kuratorium Oświaty maturą zagraniczną,

3. obcokrajowców deklarujących studiowanie w AST na zasadach odpłatności,

4. kandydatów z maturą międzynarodową programu International Baccalaureate Diploma,    którzy w tej części uzyskują 15 punktów i są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej,

5. laureatów i finalistów olimpiad historycznej lub polonistycznej stopnia centralnego, którzy są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej i uzyskują ilość punktów odpowiadającą ocenie bardzo dobrej w tej części kwalifikacji, czyli 15 punktów po przedłożeniu w/w dyplomu.

Osoby wymienione w punktach od 1 do 3 przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzany jest poziom wiedzy kandydata z historii kultury, dramatu i teatru oraz literatury polskiej i powszechnej. W tej części sprawdzianu komisja ocenia kandydata w skali od 0 do 15 punktów.

W końcowym etapie postępowania rekrutacyjnego na Wydział Teatru Tańca do ilości punktów uzyskanych w konkursowym sprawdzianie praktycznym zostaną doliczone punkty ze sprawdzianu teoretycznego. Suma tych punktów stanowi wynik końcowy. W oparciu o wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala listę przyjętych na I rok w ramach limitu miejsc zatwierdzonych uchwałą Senatu.  

W przypadku stwierdzenia, że naruszone zostały warunki i tryb rekrutacji określony w uchwale Senatu, kandydat może złożyć odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej za pośrednictwem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Odwołanie winno być wniesione w terminie 14 dni.


III. Warunki przyjęcia na studia na Wydziale Teatru Tańca dla obcokrajowców
A. Cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały; cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej; cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu - prawo studiowania w AST na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Warunkiem przyjęcia na I rok studiów jest pozytywne zaliczenie sprawdzianu potencjału artystycznego. Na sprawdzian zadań aktorskich kandydat powinien przygotować:

- jeden wiersz klasyczny autora polskiego w angielskim tłumaczeniu lub wiersz z dziedzictwa literatury światowej w języku angielskim
- jeden wiersz współczesny polskiego autora w angielskim tłumaczeniu lub wiersz z dziedzictwa literatury światowej w języku angielskim albo wiersz z dziedzictwa literatury światowej w języku angielskim
- jeden fragment prozy polskiego autora w angielskim tłumaczeniu lub wiersz z dziedzictwa literatury światowej w języku angielskim albo wiersz z dziedzictwa literatury światowej w języku angielskim
- jedna piosenka oraz jeden utwór wokalno -muzyczny polskiego autora lub autora rodzimego z kraju kandydata.
Uwaga! Wszystkie utwory powinny być bardzo dobrze opanowane pamięciowo. Należy mieć przy sobie teksty przygotowanego repertuaru. Kandydatki winny zaprezentować się Komisji w sukniach lub w spódnicach luźnych do kolan i lekkim obuwiu.

Po uzyskaniu decyzji pozytywnej o przyjęciu na pierwszy rok studiów kandydat zanim podejmie naukę w AST zobowiązany jest do zaliczenia na własny koszt „kursu języka polskiego i kultury” organizowanego przez jedną z akademickich instytucji wyznaczonych przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego (jak np. Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie). Powyższe reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych.


B.Cudzoziemcy inni niż określeni w lit.A mogą studiować w AST odpłatnie. Koszt kształcenia i opłata egzaminacyjna dla obcokrajowców reguluje Zarządzenie Rektora, które zostanie zamieszczone na stronie www.ast.krakow.pl. Pozostałe warunki pozostają takie same jak dla cudzoziemców określonych w lit.A


UWAGA ! Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na I rok studiów, proszeni są, w nieprzekraczalnym terminie do dwóch tygodni, o odbiór dokumentów w Dziekanacie.