Wydział Teatru Tańca


            Historia Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu Akademii Sztuk Teatralnych imienia Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie rozpoczyna się w roku akademickim 2007/2008. Wówczas Wydział Aktorski ówczesnej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej imienia Ludwika Solskiego w Krakowie rozpoczął kształcenie na kierunku aktorstwo, specjalności aktor teatru tańca. W kolejnym roku akademickim 2008/2009 kształcenie przeniesione zostało na Śląsk – do Bytomia – po wcześniejszej umowie z władzami miasta. Senat krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej powołał stosowną uchwałą Wydział Teatru Tańca z siedzibą w Bytomiu. Unikatowy na skalę europejską bytomski Wydział Teatru Tańca wpisał się trwale w tkankę krakowskiej szkoły teatralnej (od roku akademickiego 2018/2019 Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie) wypełniając lukę akademickiego kształcenia w dziedzinie teatru tańca w Polsce. Studenci oraz absolwenci specjalizacji aktor teatru tańca od początku powstania Wydziału kształceni są w odniesieniu do klasycznego już rozumienia teatru tańca, wywiedzionego z niemieckiej tradycji  tanztheater. Gatunek, którego szczytową reprezentację stanowi twórczość legendarnej Piny Bausch, a który obecnie postrzegany jest już w perspektywie historycznej, stanowi istotny punkt odniesienia, przede wszystkim w zakresie interdyscyplinarności, wielości używanych środków artystycznych, potrzeb doskonalenia świadomości ciała i jego roli dramaturgicznej, jak i nieustannego poszukiwania nowych wyzwań artystycznych. Wydział Teatru Tańca kontynuuje te tradycje, a zarazem odważnie przygląda się współczesnym przejawom teatru tańca, które przekraczają utarte schematy i nie poddają się precyzyjnym definicjom. Wielo-gatunkowość i ilość form prezentacji od klasycznych przedstawień począwszy poprzez formy sztuki konceptualnej, performansu, na instalacjach ruchowych i żywym ciele jako obiekcie muzealnym kończąc, stawiają przed Wydziałem Teatru Tańca – jako miejscem kształcącym aktorów-tancerzy współczesnego teatru – wyzwania ciągłego redefiniowania celów, metod i używanych środków.

Charakterystyka studiów

          Studia jednolite na kierunku aktorstwo, specjalizacja aktor teatru tańca trwają 9 semestrów. Proces kształcenia zostaje zakończony nadaniem tytułu magistra. Łączny wymiar godzin kształcenia wynosi: 4845 godzin dydaktycznych+ 150 godzin w ramach LIIT (Laboratorium Inspiracji i Innowacji Twórczych). Program studiów zakłada interdyscyplinarną edukację w zakresie aktorstwa, tańca, teorii oraz historii teatru i tańca, antropologii, wiedzy o sztuce, filozofii, estetyki, muzyki, anatomii, biomechaniki, nowych mediów, improwizacji, reżyserii i kompozycji. Program zakłada równoległe rozwijanie umiejętności interpretacyjno-wykonawczych i twórczych. Bardzo istotna jest jego wielopłaszczyznowość.

Sylwetka kandydata

      Kandydat na studia akademickie kierunku aktorstwo, specjalności aktor teatru tańca powinien posiadać ponadprzeciętną potrzebę poznania i rozwoju, szczególną otwartość pozwalającą przełamywać stereotypowe kierunki postrzegania i doświadczania rzeczywistości. Powinien być kreatywny, wrażliwy, empatyczny, pełen szacunku i pokory wobec sztuki. Przy tym pokora i szacunek winny być sprzężone z silną osobowością, twórczą indywidualnością. Od kandydata wymagane są: dobra sprawność fizyczna, intuicja ruchowa, poczucie rytmu, dobre warunki głosowe i dykcyjne, ponadprzeciętna wyobraźnia i zdolności improwizacyjne ujawniające się w ruchu poprzez ekspresję ciała.

Sylwetka absolwenta

          Absolwent studiów akademickich kierunku aktorstwo, specjalności aktor teatru tańca powinien być profesjonalnie i wszechstronnie wykształconym artystą posiadającym wiedzę teoretyczną i praktyczną, która zapewni współczesne przygotowanie do oryginalnej, samodzielnej i twórczej pracy scenicznej, zarówno w teatrach instytucjonalnych (teatr dramatyczny, teatr tańca), jak i w nurcie niezależnym (projekty artystyczne, kolektywy, działania solowe). Specyfika teatru tańca wymaga od absolwenta studiów otwartości na różnorodność oraz swojego rodzaju uniwersalności. Student kończący Wydział Teatru Tańca, dzięki rozwijanej poprzez różne metody świadomości ruchu oraz technicznej biegłości, zdolny jest również do formułowania i wyrażania własnych potrzeb twórczych oraz ciągłego rozwoju i samorozwoju. Powinien być przygotowany do partnerskiego współdziałania w zespole w ramach projektów twórczych, również o charakterze interdyscyplinarnym i międzynarodowym. Posiadać wszelkie niezbędne narzędzia dobrego lidera w różnych przedsięwzięciach artystycznych. W zakresie wiedzy absolwent powinien dysponować poszerzoną wiedzą na temat kontekstu historycznego i kulturowego sztuki i jej związku z innymi dziedzinami życia. Biorąc pod uwagę charakterystykę współczesnego rynku sztuki  (funkcjonowanie artysty jako niezależnego twórcy, poza utartymi ścieżkami działań instytucjonalnych) ważne jest, aby absolwent orientował się w zakresie problematyki związanej z zagadnieniami finansowymi, marketingowymi, prawnymi zawodu artysty oraz miał rozeznanie we współczesnych technologiach.

      Podsumowując absolwent Wydziału Teatru Tańca, zgodnie ze zdobytą wiedzą i umiejętnościami (z zakresu kompetencji aktorskich i tanecznych) powinien być przygotowany do profesjonalnej pracy w dziedzinie sztuk teatralnych i filmowych, z uwzględnieniem różnorodnych przedsięwzięć o charakterze performatywnym.