Rejestracja krok po kroku

REJESTRACJA INTERNETOWA

Założenie konta w systemie IRK w terminie 15 kwietnia 2024 r. –  9 czerwca 2024 r.

Rejestracja obejmuje:

 • wypełnienie kwestionariusza on-line i załączenie wymaganych dokumentów:
  • oryginał lub odpis świadectwa maturalnego (osoby przystępujące do egzaminu maturalnego w roku 2024 załączają skan zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu maturalnego, oryginał lub odpis świadectwa maturalnego przedstawiają po uzyskaniu wyników z egzaminu maturalnego)
  • fotografia,
  • repertuar,
  • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów ma Wydziale Teatru Tańca
 • dokonanie opłaty za postępowanie rekrutacyjne – wpłatę należy wykonać na indywidualne konto bankowe kandydata wygenerowane w IRK

W przypadku wystąpienia problemu podczas rejestracji prosimy o wiadomość elektroniczną z opisem problemu oraz zrzutem ekranu na adres: wtt@ast.bytom.pl

I ELIMINACJA – ETAP SELEKCYJNY – SPRAWDZIAN PRAKTYCZNY – STACJONARNIE W BUDYNKU TEATRU TAŃCA W  BYTOMIU

Kandydat/Kandydatka za pośrednictwem systemu IRK otrzymuje informację o wyznaczonym terminie I etapu egzaminu.    

W dniu I eliminacji podczas rejestracji na egzamin kandydaci składają w dziekanacie imienne teczki z dokumentami, czyli:

 • Wydruk kwestionariusza – ankiety osobowej,
 •  świadectwo dojrzałości (osoby przystępujące do egzaminu maturalnego w roku 2024 załączają zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu maturalnego, oryginał lub odpis świadectwa maturalnego przedstawiają po uzyskaniu wyników z egzaminu maturalnego)
 • 2 szt. aktualnej fotografii w wersji papierowej,
 •  zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do odbywania studiów na Wydziale Teatru Tańca,
 •  repertuar – lista utworów przygotowanych przez kandydata (autor, tytuł utworu)
 •  osoby niepełnoletnie – oświadczenie opiekunów prawnych na udział w rekrutacji.

II ELIMINACJA – SPRAWDZIAN KONKURSOWY – PRAKTYCZNY, PUNKTOWANY

Kandydat/Kandydatka za pośrednictwem systemu IRK otrzymuje informację o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu egzaminów wraz z terminem kolejnej eliminacji.

Przypominamy, że osoby:

 • legitymujące się tzw „stara maturą” (egzamin maturalny zdawany do roku 2004),
 • z nostryfikowana przez Kuratorium Oświaty maturą zagraniczną,
 • obcokrajowcy deklarujący studiowanie w AST na zasadach odpłatności

przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzany jest poziom wiedzy kandydata z historii kultury, dramatu i teatru oraz literatury polskiej i powszechnej.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Kandydat/Kandydatka otrzymuje za pośrednictwem systemu IRK informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia otrzymują również informację o miejscu i terminie, w których należy dokonać wpisu na listę studentów. Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia i skutkuje wydaniem mu decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W ZASADACH REKRUTACJI.